Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania. Z tego tytułu wypłaca mu wynagrodzenie (kwota przekracza miesięcznie 15.000 zł). Członek zarządu jest czynnym podatnikiem VAT, ale nie jest zarejestrowany jako osoba prowadząca działalność gospodarczą. Czy w tej sytuacji warunkiem uznania wynagrodzenia za koszt uzyskania przychodu jest przekazywanie go członkowi zarządu za pośrednictwem rachunku płatniczego znajdującego się na białej liście?

W tym przypadku możliwość uznania wynagrodzenia za koszt uzyskania przychodu nie jest uzależniona od konieczności przekazywania tej należności członkowi zarządu za pośrednictwem rachunku płatniczego umieszczonego na białej liście.

Problem poruszony w pytaniu znajduje swoje odzwierciedlenie w art 15d ust.1 pkt 2 updop. Wynika z niego, że podatnik nie ma prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ( białej liście). Chodzi tu o dostawy towarów lub świadczenie usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.

Natomiast transakcja określona w powołanym art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, to dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty; przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Inaczej mówiąc, jeśli stroną transakcji są przedsiębiorcy oraz jej jednorazowa wartość przekracza 15.000 zł, to generalnie dokonywana z tego tytułu płatność powinna się odbyć za pośrednictwem rachunku płatniczego widniejącego na białej liście. W przeciwnym razie koszt takiej transakcji nie powinien obciążać kosztów uzyskania przychodów. Jeśli tak się stało, to podatnik obowiązany jest w tej części:

1) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo

2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększyć przychody

– w miesiącu, w którym został zlecony przelew (art. 15d ust. 2 updop).

W analizowanej sytuacji członek zarządu świadczący w spółce z o.o. usługi zarządzania nie wykonuje w tym zakresie działalności gospodarczej. Nie jest więc przedsiębiorcą. W związku z tym wypłacane mu przez spółkę wynagrodzenie należy kwalifikować do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, określonych w art. 15 ust. 1 updop, z pominięciem art. 15d updop.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: