Prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki – nowy obowiązek, czyli  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych!

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w skrócie CRBR jest to system teleinformatyczny służący przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek. Właściwym organem w sprawach rejestru jest Minister Finansów.

Rejestr ten został uruchomiony 13 października 2019 r. i stanowi realizację regulacji unijnych, co oznacza nowe obowiązki dla większości spółek handlowych.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji zobowiązane są spółki: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o. oraz akcyjne, z wyjatkiem spółek publicznych.

Z kolei od 1 marca 2020 r. katalogiem tym objęta zostanie również prosta spółka akcyjna (PSA).

Szerzej rozbudowana definicja beneficjenta rzeczywistego zawarta jest w art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Definicja ta jest powiązana z definicją klienta. Należy jednak podkreślić, że w przypadku spółek chodzi o beneficjenta rzeczywistego tych spółek, a nie ich klientów. 

Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

  • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
  • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

W przypadku osób prawnych ustawa wskazuje bardziej szczegółowo warunki ustalenia beneficjenta rzeczywistego.

Informacje podlegające zgłoszeniu do rejestru CRBR obejmują dane identyfikacyjne zobowiązanej spółki, a także jej beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółek.

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed 13 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie nowych przepisów dotyczących CRBR, mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie do 13 kwietnia 2020 r. z kolei podmioty, które są wpisywane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu do KRS.

W przypadku wystąpienia zmiany informacji przekazanych do CRBR należy je zaktualizować w terminie 7 dni od daty ich modyfikacji. Ważną informacją jest kwestia, że do biegu tych terminów nie są wliczane soboty, dni ustawowo wolne od pracy, jak również okresy awarii systemu obsługującego rejestr. 

Zgłoszenie jest bezpłatne. Musi je dokonać osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Zgłoszenie należy dokonać w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/ podpisując dokumenty profilem zaufanym ePUAP lub podpisem elektronicznym.

Zobowiązane spółki, które nie zrealizują omawianego obowiązku będą podlegać karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.

Źródło: www.gofin.pl