Z dniem 1 stycznia 2020 r. nastąpi elektronizacja Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Od tego dnia prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość, odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Oznacza to, że każdy podmiot objęty obowiązkiem rejestracji w bazie powinien do końca 2019 r. złożyć wniosek o uzyskanie wpisu. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach, opony, pojazdy, baterie i akumulatory czy sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gospodarujący odpadami.

Lista podmiotów objętych obowiązkiem dokonania wpisu do rejestru znajduje się w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach.

Obowiązek wpisu do bazy nie jest uzależniony od wielkości przedsiębiorcy. W praktyce wpis muszą uzyskać również firmy jednoosobowe, które wytwarzają odpady i mają w związku z tym obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, np. sklepy spożywcze, salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane.

Aby uzyskać wpis, należy złożyć wniosek, który jest dostępny na internetowej stronie rejestru https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania. Składając wniosek, wypełnić należy tylko te działy, które dotyczą branży w jakiej działa wnioskodawca. Dodatkowo konieczne jest dołączenie:

 • uwierzytelnionej kopii dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
   
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenia potwierdzającego, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Opłata rejestrowa wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych podmiotów. Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do BDO dla:

 • wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
   
 • wprowadzających baterie lub akumulatory,
   
 • wprowadzających pojazdy,
   
 • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
   
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
   
 • wprowadzających na terytorium kraju opony,
   
 • wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Za prowadzenie w 2020 r. działalności bez uzyskania wymaganego wpisu w BDO będą groziły wysokie kary finansowe wynoszące od 5.000 zł do 1 mln zł. Poza tym sąd będzie mógł wymierzyć karę aresztu.

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl