Pracodawca może z obywatelem Ukrainy zawrzeć umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej wskazanej jako podstawa zatrudnienia w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w Polsce.

Przy takim działaniu nie jest potrzebna ani zmiana dotychczasowego zezwolenia, ani uzyskanie nowego dokumentu legalizującego pobyt i pracę na terytorium naszego kraju. Stanowi o tym art. 119 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Powołany przepis przewiduje ponadto brak obowiązku modyfikacji dotychczasowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub otrzymania nowego w razie zmiany siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy bądź formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcia pracodawcy albo jego części przez innego pracodawcę, a także przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.

Natomast jeśli chodzi o wynagrodzenie pracownika – obywatela Ukrainy, nie może być ono niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę oraz wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

W decyzji o udzieleniu tego zezwolenia wpisywane jest najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać obcokrajowiec na danym stanowisku (art. 118 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach). Jeżeli zatem w zezwoleniu, w którym  jest wskazana minimalna stawka godzinowa obowiązująca w 2019 r., czyli 14,70 zł dla umów zlecenia i  o świadczenie usług, to wobec zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę, należy zastosować ustawowe minimum płacowe dla stosunków pracy.

Czyli podsumowując – zawarcie umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę nie wymaga wydania również nowego zezwolenia na pracę.