Specjalne Strefy Ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się na szczególnych, preferencyjnych warunkach. Cechą charakterystyczną SSE jest ograniczenie dostępności korzystania z pomocy publicznej wyłącznie do określonych terenów kraju jednak, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tzw. „rozszerzenie SSE”, które może pozwolić na ustanowienie Strefy np. na obszarze funkcjonującego już podmiotu gospodarczego.

Na czym polega pomoc publiczna w SSE?

Podstawową formą pomocy publicznej dla inwestorów działających na podstawie zezwoleń SSE jest zwolnienie z podatku dochodowego. Pomoc publiczna stanowi formę refundacji kosztów nowego projektu inwestycyjnego. Stąd też kwota nakładów inwestycyjnych (lub też kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników) związanych z takim projektem stanowi podstawę do kalkulacji przysługującej kwoty ulgi podatkowej.

W praktyce jednak, aby skorzystać z ulgi w podatku dochodowym, nie wystarczy zrealizować projekt inwestycyjny, ale konieczne jest również wypracowanie przez przedsiębiorstwo dochodu podatkowego w odpowiedniej wysokości. Jest to zatem instrument szczególnie wrażliwy na wahania koniunktury i spadki rentowności projektów, co w konsekwencji powoduje, że tylko w określonej sytuacji rynkowej, działa jako rzeczywista zachęta inwestycyjna.

SSE pobudza inwestycje.

Niezależnie od opisanej wady ulgi podatkowej, jako zachęty inwestycyjnej, przez ostatnie dwie dekady, SSE przyczyniły się w istotny sposób do rozwoju gospodarczego Polski i przyciągnęły szereg inwestycji. Było to możliwe, m.in. dzięki pozostałym zaletom specjalnych stref ekonomicznych, takim jak:

– Lepsza infrastruktura (SSE tworzono w regionach wysoko uprzemysłowionych, często w oparciu o infrastrukturę po tradycyjnych będących już mało popularnymi gałęziami przemysłu) obszarem Strefy obejmowano też co do zasady najbardziej obiecujące tereny inwestycyjne;

–  Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (w regionach o dużej tradycji przemysłowej)

– Łatwiejsze procedury (przyjazne nastawienie do inwestorów Zarządów Stref jak i jednostek samorządu terytorialnego)

– Marketing inwestycyjny – często inwestorzy rozpoczynają poszukiwanie działek właśnie od tych strefowych.

Specjalne Strefy Ekonomiczne dzisiaj.

Obecnie w Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych:  Kamienna Góra, Katowice, Kostrzyn-Słubice, Kraków, Legnica, Łódź, Mielec, Pomorze, Słupsk, Starachowice, Suwałki, Kamienna Góra, WałbrzychWarmia-Mazury. W skład każdej Strefy wchodzi od kilku do kilkunastu podstref zlokalizowanych w całej Polsce. Infrastruktura obszarów należących do SSE jest dobrze rozwinięta, co powoduje, że są one bardzo atrakcyjne zarówno dla polskich, jak i zagranicznych inwestorów.