Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Podstawową przyczyną wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT jest jego zgłoszenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności. Jednak przepisy ustawy o VAT powołują wiele innych przypadków, kiedy to naczelnik urzędu wykreśli podatnika z rejestru podatników VAT czynnych. Ponadto określają, kiedy podatnik po wykreśleniu z rejestru zostanie do niego przywrócony.

Przyczyny wykreślenia podatnika z rejestru VAT

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadomienia o tym podatnika zgodnie art. 96 ust. 9 pkt 1-6 ustawy o VAT jeżeli:

 • podmiot ten nie istnieje,
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem,
 • dane podane w zgłoszeniu VAT-R są niezgodne z prawdą,
 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego,
 • posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań, których zamiarem jest wykorzystanie działalności banków lub SKOK do celów związanych z wyłudzeniami skarbowymi,
 • wobec podmiotu sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, w myśl art. 96 ust. 9a pkt 1-5 ustawy o VAT, wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega również podatnik, który:

 • zawiesił wykonywanie działalności zgodnie z przepisami na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • miał obowiązek złożyć deklaracje VAT, ale ich nie złożył za 3 kolejne miesiące lub za jeden kwartał,
 • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia,
 • wystawiał faktury lub faktury korygujące, które dokumentowały czynności, które nie zostały dokonane,
 • prowadząc działalność, wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy, którzy biorą udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi, uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Wykreślenie bez zawiadomienia

Z literalnego brzmienia art. 96 ust. 9 pkt 1-6 ustawy o VAT wynika, że wykreślenie podatnika następuje z urzędu bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika. W związku z tym wykreślenie podatnika z rejestru VAT nie wymaga nawet zawiadomienia podatnika o tym fakcie.

Orzecznictwo sądowe w tym zakresie jest niejednolite. Przykładowo w prawomocnym wyroku WSA w Warszawie z dnia 20 listopada 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 29/20, uznał, że nie jest dopuszczalne wykreślenie z rejestru podatników VAT dokonane przez naczelnika w formie zawiadomienia, w przypadku, gdy do takiego wykreślenia dochodzi z urzędu. Zdaniem Sądu w takim przypadku konieczne jest wydanie decyzji, bowiem tu z urzędu organ rozstrzyga o prawach i obowiązkach podatnika – o statusie podatnika VAT, a także w konsekwencji o prawie do odliczenia VAT naliczonego. Zdaniem WSA wydanie rozstrzygnięcia w formie decyzji gwarantowałoby podatnikowi możliwość zapoznania się z nią w sposób skuteczny i dla niego zrozumiały ze skutkami sytuacji, w której się znalazł. Wyrok ten dotyczył wykreślenia z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT, tj. z uwagi na fakt, że dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okazały się niezgodne z prawdą.

Natomiast WSA w Łodzi w wyroku z dnia 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 190/20 (orzeczenie prawomocne), orzekł, że wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ustawy o VAT jest czynnością materialno-techniczną i z uwagi na przesłanki zawarte w tym przepisie nie zachodzi potrzeba wydawania decyzji, postanowienia czy też innego aktu prawnego. W tym przypadku podatnik został wykreślony z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT.

Przywrócenie podatnika do rejestru

Jak wynika z art. 96 ust. 9b ustawy o VAT, jeżeli podatnik, który został wykreślony z rejestru z uwagi na zawieszenie działalności, w okresie jej zawieszenia będzie wykonywał czynności opodatkowane VAT, to zobowiązany jest przed dniem:

 • zawieszenia działalności gospodarczej albo
 • rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

W przypadku złożenia takiego zawiadomienia naczelnik urzędu nie wykreśli podatnika z rejestru albo przywróci jego rejestrację na okres wskazany w zawiadomieniu. Jeżeli okres ten jest krótszy od okresu zawieszenia działalności, art. 96b ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio. Warto podkreślić, że podatnik, który został wykreślony z powodu zawieszenia działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, zostaje zarejestrowany bez konieczności składania VAT-R ponownie jako podatnik VAT z dniem wznowienia wykonywania działalności, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem jej zawieszenia.

Natomiast podatnik wykreślony z urzędu z rejestru na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1-4 i ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT, czyli m.in. z powodu braku możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem albo nieskładania deklaracji VAT za 3 kolejne miesiące, może w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia złożyć wniosek o przywrócenie do rejestru. W takich przypadkach nie jest już zobowiązany do złożenia ponownego VAT-R ani jego aktualizacji. Przy czym, naczelnik urzędu przywróci zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT czynnego, jeżeli udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność, a w przypadku nieskładania deklaracji pomimo takiego obowiązku – jeśli najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania złoży brakujące deklaracje (przykład). Zasada ta ma zastosowanie również, gdy podatnik w złożonych deklaracjach nie wykaże sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia i okoliczność ta wynika, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Trzeba także podkreślić, że naczelnik urzędu przywraca zarejestrowanie podatnika, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik:

 • wykaże, że prowadzi działalność gospodarczą, a wystawienie faktury lub faktury korygującej (o których mowa w art. 96 ust. 9a pkt 4 ustawy o VAT) było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika (art. 96 ust. 9i),
 • udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT, albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru (art. 96 ust. 9j),
 • wykaże, że brak wykazanej w deklaracjach sprzedaży – innej niż zwolniona od podatku – jest związany ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z zaprzestaniem sprzedaży, innej niż zwolniona od podatku (art. 96 ust. 10c ustawy o VAT).

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: