Każdej firmie zatrudniającej pracowników niepełnosprawnych przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli osobie niepełnosprawnej została niepełnosprawność potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopi niepełnosprawności oraz  znajduje się w rejestrze osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Należy jednak pamiętać, że podmiotami, które mogą strać się o powyższe dofinansowanie są:
– przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
– przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 6%;
– przedsiębiorstwa prowadzące zakłady pracy chronionej.


Do przeliczania liczby pracowników nie bierze się pod uwagę osób niepełnosprawnych przebywających na urlopie bezpłatnym oraz osób które nie mają orzeczonego stopnia niepełnosprawnego:
– pracujących na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
– będących na urlopie bezpłatnym;
– będących na urlopie wychowawczym;
– odbywających służbę wojskową lub służbę zastępczą;
– będących uczestnikami Ochotniczej Hufców Pracy;
– przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym.


Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest  uzależniona od stopnia jego niepełnosprawności. Kwoty dofinansowania przedstawiają się następująco:
– 1800 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności;
– 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
– 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Miesięczne dofinansowanie nie może przekroczyć 90% faktycznie poniesionych terminowo miesięcznych kosztów płacy, w przypadku działalności gospodarczych stosuje się przepisy o postępowaniu dotyczącym pomocy publicznej 75% miesięcznych kosztów płacy.  Poprzez koszty pracy należy rozumieć wynagrodzenie brutto pracownika wraz ze składkami społecznymi finansowane przez pracodawcę 


Powyższe kwoty mogą ulec podwyższeniu do kwoty 600 zł, jeżeli osobie niepełnosprawnej orzeczono:
– chorobę psychiczną (02-P),
– upośledzenie umysłowe (01-U),
– całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C),
– epilepsję (06-E) 
– niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O).


Jeżeli osoba niepełnosprawna świadczy pracę dla więcej niż jednej firmy i każdy z pracodawców ubiega się o dofinansowanie do wynagrodzenia z tego tytułu, będzie ono przyznane proporcjonalnie od czasu pracy w poszczególnych firmach, do wysokości jednego pełnego etatu.


Biorąc pod uwag wszystkie powyższe warunki, należy również zapamiętać, że dofinansowanie nie zostanie przyznane pracodawcy, jeżeli zostało ustalone prawo do emerytury pracownikowi niepełnosprawnemu, gdy firma nie ma uregulowanych płatności wobec Urzędu Skarbowego ZUS oraz PFRON w kwocie powyżej 100 zł, wynagrodzenie pracownika nie zostało przelane na rachunek bankowy lub dostarczone na adres jego zamieszkania za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczenia kwot pieniężnych, gdy wynagrodzenie zostanie wypłacone po dniu złożeniu wniosku do PFRON, jeżeli koszty płacy pracownika zostały uregulowane nieterminowo, bądź gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego jest finansowane z środków publicznych. 


W momencie spełnieniu wszystkich powyższych warunki, pracodawca ma obowiązek do 25 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu którego dofinansowanie dotyczy, złożyć komplet dokumentów dotyczący rozliczenia dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Pierwszą deklaracje należy złożyć w formie papierowej w celu zarejestrowanie przedsiębiorstwa w bazie PFRON i rozpatrzeniu dofinansowania, składa się wówczas następujące dokumenty:
– wniosek o wypłatę dofinansowania za dany miesiąc (Wn-D);
-miesięczną informację o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, stopniu i rodzaju niepełnosprawności pracownika (INF-D-P);
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP)
Na papierowym wniosku istnieje możliwość wyrażenia zgody na założenie elektronicznego profilu w celu przesyłania kolejnych dokumentów dotyczących rozliczenia dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego drogą elektroniczną, co ułatwi sprawnie i szybko przekazywać dokumenty do PFRON.

Źródło: infor.plgofin.plwww.pfron.org.pl