Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom w ramach zatrudnienia na stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach danego roku kalendarzowego. Jednym z takich uprawnień związanych z rodzicielstwem jest zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Przysługuje ono w wymiarze dwóch dni lub szesnastu godzin. Należy mieć na uwadze, że wymiar określenia zwolnienia określony w godzinach jest ustalany proporcjonalnie do niepełnego wymiaru czasu pracy. Niepełna godzina zwolnienia podlega wówczas zaokrągleniu w górę do pełnej godziny. Omawiane zwolnienie ma charakter płatny, pracownik za czas korzystania z niego zachowuje bowiem prawo do wynagrodzenia. Wyliczone jest ono tak jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, z wyjątkiem dotyczącym ustalania podstawy ze składników zmiennych.

Prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia na dziecko do lat 14, jest uprawnieniem przysługującym w  danym roku kalendarzowym. W związku z tym zwolnienie trzeba wykorzystać w tym roku, w którym przysługuje. Zwolnienia nie wykorzystane w naturze w danym roku kalendarzowym przepada. Pracownikowi nie przysługuje z tego tytułu żadna rekompensata, ani ekwiwalent pieniężny. Niewykorzystane uprawnienie nie przechodzi też na rok następny. Należy nadmienić, że jeżeli obydwoje rodzice dziecka są zatrudnieni, z tego zwolnienia może skorzystać tylko jedno z nich. Ewentualnie mogą się nim podzielić.

Drugim uprawnieniem, a raczej świadczeniem z którego pracownik może skorzystać wyłącznie w danym roku kalendarzowym jest świadczenie urlopowe. Wypłacane jest ono przez pracodawców spoza sfery budżetowej, zatrudniających na dzień pierwszego stycznia danego roku poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. O ile nie dokonali rezygnacji z tego świadczenia. Przepis dotyczący tego zwolnienia stanowi, że świadczenie urlopowe wypłacane jest raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Świadczenie przysługuje w tym roku kalendarzowym, w którym został wykorzystany czternastodniowy urlop wypoczynkowy. Należy nadmienić, że do wymaganych 14 dni urlopu, należą zarówno dni robocze jak i wolne.

Kolejnym „nieprzechodnim” uprawnieniem jest prawo do wykorzystania 4 dni urlopu na żądanie. Żądanie to trzeba zgłosić najpóźniej w dniu urlopu.