Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła dla niektórych przedsiębiorców i zleceniobiorców możliwość uzyskania z ZUS pomocy w formie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Aby je otrzymać, trzeba spełnić określone warunki oraz złożyć w ZUS odpowiedni wniosek.

Przedsiębiorcy                                                                    

Tarcza branżowa 6.0 wprowadziła do specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) przepisy umożliwiające m.in. przedsiębiorcom uzyskanie z ZUS dodatkowej pomocy finansowej. Zgodnie z nowym art. 15zs2 specustawy w sprawie COVID-19, osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w branży wymienionej w tym przepisie, przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego.

Przedsiębiorca może otrzymać jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, jeżeli:

  • na dzień 30 września 2020 r. prowadził przeważającą pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD określonym kodem (tabela poniżej),
  • przychód z tej działalności w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do tego, który uzyskano odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
  • wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego (składał w ZUS wniosek RSP-D, RSP-DB, RSP-DK) i otrzymał co najmniej jedno takie świadczenie.

Zleceniobiorcy

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje także osobie, która wykonuje umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło (art. 15zs3 specustawy w sprawie COVID-19). Z tym, że o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe może się ubiegać tylko osoba wykonująca umowę cywilnoprawną, zawartą z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,
  • działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną otrzyma takie świadczenie, jeżeli:

  • nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do 15 grudnia 2020 r. (w przedstawionym wcześniej zakresie) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o to świadczenie, nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wysokość świadczenia

Wysokość jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego zarówno dla przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy generalnie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 2.080 zł (tj. 80% z kwoty 2.600 zł). W niższej wysokości świadczenie to przysługuje zleceniobiorcy, którego przychód z tej umowy (lub umów) w rozumieniu przepisów o pdof uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie/został złożony wniosek o świadczenie, wyniósł mniej niż 50% kwoty minimalnej płacy obowiązującej w 2020 r., czyli mniej niż 1.300 zł (50% z kwoty 2.600 zł). W takim przypadku świadczenie postojowe przysługuje w wysokości wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej (lub sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania kilku umów). Natomiast w stosunku do osoby prowadzącej działalność, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, wysokość tego świadczenia wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli 1.300 zł (tj. 50% z kwoty 2.600 zł).

Wniosek

Prawa do nabycia jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, następuje poprzez złożenie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną przez ZUS PUE, odpowiednio: przedsiębiorcy na druku RSP-DD6 oraz osoby wykonującej umowę cywilnoprawną na druku RSP-CD6. Można go złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, oznaczoną według kodu PKD, którzy mogą starać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe:

Kod PKD*Opis kodu PKD
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
56.10.Arestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Zprzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Zpozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Zdziałalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Zdziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Zdziałalność związana z projekcją filmów,
59.20.Zdziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Zdziałalność fotograficzna,
77.21.Zwypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.90.Adziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.Cpozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Zdziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Zpozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Zpozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.Anauka języków obcych,
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Zdziałalność szpitali w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna,
86.90.Ddziałalność paramedyczna,
90.01.Zdziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Zdziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Zdziałalność obiektów kulturalnych,
91.02.Zdziałalność muzeów,
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych,
93.13.Zdziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Zdziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
*Przedsiębiorcy prowadzący działalność oznaczoną ww. kodem PKD, po spełnieniu określonych warunków, od 1 lutego 2021 r. mogą też wnioskować o ponowne świadczenie postojowe (więcej na ten temat w GP nr 9 z br.).

Źródło: www.zus.pl, Gazeta Podatkowa nr 10 (1781) z dnia 04.02.2021 r.