Jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych zmian podatkowych jakie w ostatnich latach wprowadziło Ministerstwo Finansów – plik JPK V7, bo o nim mowa, nadal budzi wiele wątpliwości w gronie nie tylko podatników, ale i księgowych.

Wprowadzenie nowej struktury w teorii miało być uproszczeniem dla podatników VAT, ponieważ zastępuje obowiązek wysyłki deklaracji VAT i pliku JPK VAT, nowym obowiązkiem przekazywania wyłącznie pliku JPK V7. W nowej strukturze zawarte będą informacje wykazywane dotychczas w pliku JPK VAT i deklaracji VAT, oraz dodatkowo szczegółowe oznaczenia określonych transakcji.

Z jakich elementów składa się nowy JPK V7 i od kiedy będzie obowiązkowy?
Nowa struktura JPK V7, to w uproszczeniu zbiór danych o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT, oraz danych poszczególnych kontrahentów. Plik podzielony jest na dwie struktury logiczne:
– część ewidencyjną, przypominającą składane dotychczas pliki JPK VAT,
– część deklaracyjną, składającą się z pozycji wykazywanych w deklaracjach VAT.

Struktura łączy więc w sobie dane dotychczas przekazywane do MF i urzędu skarbowego w postaci deklaracji VAT i pliku JPK VAT oraz wprowadza dodatkowo oznaczenia w szczególności dla transakcji wrażliwych, narażonych na oszustwa podatkowe (m.in sprzedaży alkoholu etylowego czy wyrobów tytoniowych).

Plik JPK V7 będzie obowiązywał w dwóch wariantach, zależnych od zadeklarowanej przez podatnika formy rozliczeń podatku VAT na formularzu VAT-R. W przypadku rozliczeń miesięcznych obowiązywać będzie plik JPK V7M, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składać będą plik JPK V7K. Terminy ich wysyłki będą takie jak dotychczas:

JPK V7M:

– wysyłany co miesiąc,
– termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
– zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną.

JPK V7K:

– wysyłany co miesiąc,
– termin złożenia do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
– za pierwsze dwa miesiące kwartału zawiera tylko część ewidencyjną,
– za trzeci miesiąc kwartału zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, przy czym część deklaracyjna obejmuje cały kwartał.

Początkowo MF zapowiadało wprowadzenie pliku JPK V7 w dwóch turach, mianowicie od 1 kwietnia 2020 r. dla dużych przedsiębiorców i od 1 lipca 2020 r. dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną COVID – 19, termin ten został ujednolicony dla wszystkich podatników i przeniesiony na 1 lipca 2020 r. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, termin ten został ponownie przesunięty na 1 października 2020 r.

Jakie deklaracje VAT nadal będziemy wysyłać po 1 października 2020 r oprócz JPK V7?
Wprowadzenie od 1 października 2020 r. obowiązku wysyłania nowej struktury JPK V7, nie oznacza jednak, że podatnicy zwolnieni będą z obowiązku wysyłania innych typów deklaracji VAT. Na dotychczasowych zasadach będą wysyłane deklaracje:
– VAT-12 – w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem,
– VAT-8 i VAT-9M – dotyczących transakcji zagranicznych u podatników zwolnionych z VAT,
– VAT-10 – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu,
– VAT-14 – w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

Likwidacja deklaracji VAT, powoduje tym samym likwidację załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT, dotyczących wniosków o zwrot podatku VAT oraz ulgi na złe długi. W nowym pliku JPK V7 informacje o terminie zwrotu VAT oraz uldze na złe długi będą wskazywane przez podatników bezpośrednio w strukturze pliku poprzez zastosowanie odpowiednich oznaczeń.

Korekty okresów wstecznych tj. przed wprowadzeniem obowiązku wysyłki JPK V7, należy dokonywać w oparciu o wcześniejsze przepisy, czyli w postaci korekty deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT za okresy sprzed 1 października 2020 r.

Przykład 1.
W dniu 15 października 2020 r. Pan Damian otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego, w ramach którego został zobowiązany do skorygowania deklaracji VAT za miesiąc czerwiec 2020 r. Czy w takim przypadku korekty będzie musiał dokonać w formie pliku JPK V7 czy w formie korekty deklaracji VAT?

W przypadku, gdy korekta dotyczy okresu sprzed wprowadzenia obowiązkowego pliku JPK V7, za czerwiec Pan Damian złoży do urzędu skarbowego korektę deklaracji VAT, na dotychczasowych zasadach, mianowicie przesyłając skorygowaną deklarację VAT.


Zastąpienie obowiązku przesyłania deklaracji VAT oraz pliku JPK VAT jedną strukturą czyli nowym JPK V7 nie działa “wstecz”. Oznacza to, że urząd nie może żądać od podatnika składania korekt za okres sprzed października 2020 roku w nowej rozbudowanej formie jednolitego pliku kontrolnego.


Grupy towarów i usług w JPK V7
Konieczność oznaczania w nowej strukturze JPK V7 określonych towarów i usług, nadal spędza sen z powiek wielu podatników. Powyższy obowiązek będzie wymagał skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów świadczonych usług i dostarczanych towarów, wyłącznie po stronie sprzedawców, tak by poprawnie oznaczyć je w pliku JPK V7. W wydanej przez MF broszurze informacyjnej wyszczególniono 13 grup towarów i usług wrażliwych, wobec których należy stosować poniższe oznaczenia:
GTU_01 – dostawy napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_02 – dostawy towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT,
GTU_03 – dostawy oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów,
GTU_04 – dostawy wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
GTU_05 – dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
GTU_06 – dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT,
GTU_07 – dostawy pojazdów oraz określonych części samochodowych,
GTU_08 – dostawy metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VT,
GTU_09 – dostawy leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne,
GTU_10 – dostawy budynków, budowli i gruntów,
GTU_11 – świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
GTU_12 – świadczenia usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
GTU_13 – świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej.


Oznaczenia GTU będą pojawiały się w części ewidencyjnej nowego pliku JPK V7, dla każdej faktury z osobna. Jeśli na fakturze wykazane będą towary lub usługi z różnych grup, konieczne będzie oznaczenie kilku kodów GTU. Technicznie oznaczenie kodu GTU polega na wskazaniu liczby “1” przy danym GTU w JPK V7. W przypadku, gdy faktura dokumentuje sprzedaż innego towaru lub usługi, nieobjętej obowiązkiem oznaczania GTU, nie wprowadza się żadnych oznaczeń – pola pozostają puste.

Obowiązek oznaczania kodów GTU będzie dotyczył sprzedaży mającej miejsce po 30 września 2020 r. Dokumenty dotyczące okresów wcześniejszych nie będą podlegały obowiązkowemu oznaczeniu.

Przykład 2.
Pan Łukasz, który prowadzi stację benzynową w październiku 2020 r, dokonał sprzedaży alkoholu etylowego oraz papierosów. Czy w związku z obowiązkiem wykazywania przy fakturze w pliku JPK V7 kodów GTU, musi zastosować obydwa oznaczenia?

Tak, w przypadku sprzedaży alkoholu etylowego oraz papierosów w pliku JPK V7 konieczne będzie oznaczenie przy fakturze sprzedaży dwóch kodów GTU_01 oraz GTU_04.

Oprócz konieczności stosowania oznaczeń GTU wobec faktur sprzedaży, ustawodawca wprowadził dodatkowe oznaczenia dla transakcji objętych szczególną procedurą rozliczania podatku VAT. Wobec takich transakcji stosuje się poszczególne oznaczenia:
„TT_WNT” – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
„TT_D” – wobec dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT,
„MR_T” – w odniesieniu do świadczenia usług turystyki opodatkowanego na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT,
„MR_UZ” – w odniesieniu do dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT,
„I_42” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import),
„I_63” – w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import),
„B_SPV” – dla transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT,
„B_SPV_DOSTAWA” – dla dostawy towarów oraz świadczenia usług, które obejmuje bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT,
„B_MPV_PROWIZJA” – wobec świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.


Obowiązkowymi oznaczeniami zostały objęte także transakcje dotyczące m.in. raportu fiskalnego (jako „RO”), dokumentu wewnętrznego opodatkowania (jako „WEW”), faktury do paragonu (jako „FP”), sprzedaży wysyłkowej (jako „SW”), sprzedaży usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT (jako „EE”), sprzedaży dokonanej na rzecz podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT (jako „TP”) oraz transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (jako „MPP”).

W przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę objętą mechanizmem podzielonej płatności czyli, która dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT, a wartość brutto faktury jest wyższa niż 15 000 zł, bez wymaganego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” również musi oznaczać taką transakcję jako MPP.
Podatnicy występujący w transakcji jako nabywca, zobowiązani są także dokonywać oznaczeń wobec dokumentów zakupu dokumentujących:
– zakup od podatnika stosującego metodę kasową VAT zgodnie z art. 21 ustawy o VAT, jako MK,
– zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego, zgodnie z art. 116 ustawy o VAT, jako VAT_RR,
– zakup w ramach importu towarów, w tym importu towarów zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, jako IMP.

Błędy w JPK V7 będą surowo karane
Dokonanie poprawnych oznaczeń transakcji w przesyłanym pliku JPK V7 jest obowiązkowe, a niewypełnienie tego obowiązku będzie surowo karane. Ustawodawca bowiem zastrzega, że za wadliwie przesłany plik JPK V7, który będzie uniemożliwiał przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji przez organy podatkowe będą groziły kary pieniężne w wysokości 500 zł.

Kara za błędy w przesłanym JPK V7 w wysokości 500 zł będzie naliczana dla każdego błędu z osobna.
Podatnik będzie miał możliwość jej uniknięcia jeśli w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym stwierdzono błąd, dokona skorygowania przesłanego pliku JPK V7 lub złoży stosowne wyjaśnienia.

Za dzień stwierdzenia błędu należy rozumieć, dzień w którym:
– podatnik samodzielnie wykrył błąd lub
– otrzymał wezwanie z urzędu skarbowego (jeśli błąd został wykryty przez organ skarbowy).

Na podatnika, który  nie zastosuje się powyższego obowiązku, w drodze decyzji zostanie nałożona kara pieniężna. Z kary pieniężnej zwolnieni są jedynie podatnicy, którzy popełnili wykroczenie lub przestępstwo skarbowe za ten sam czyn, za które już zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

W jaki sposób można się zabezpieczyć przed karami za błędy w JPK V7?
Mimo, iż do obowiązkowej wysyłki pliku JPK V7 pozostało jeszcze trochę czasu, podatnicy już teraz zastanawiają się nad odpowiednimi narzędziami, które mogą pomóc lub całkowicie wyręczyć ich od konieczności skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów dokonywanych transakcji oraz sprzedawanych towarów i usług.  Takie rozwiązanie jest nie tylko wygodne, ale i bezpieczne z punktu widzenia podatników, często nie zorientowanych w tematyce podatkowej i strukturze pliku JPK V7, a czas zaoszczędzony w ten sposób mogą przeznaczyć na to na czym znają się najlepiej, czyli powiększaniu zasobów i rozwoju własnego przedsiębiorstwa.

Źródło : poradnikprzedsiebiorcy.pl