W kontekście udzielonej pomocy finansowej dla przedsiębiorców, w związku ze skutkami COVID-19, przepisy prawa wskazują limity pomocy publicznej dla przedsiębiorcy. Ich przekroczenie może wiązać się z pewnymi negatywami następstwami. Warto zatem poznać owe limity, aby nie narazić się na niepożądane skutki.


Przede wszystkim pomoc nie może zmierzać do zakłócenia lub choćby do potencjalnego zagrożenia zakłócenia zasad konkurencji jednym przedsiębiorcom. Ponadto pomoc nie może być niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi.

Dopuszczalna natomiast jest pomoc o charakterze socjalnym, przyznawana indywidualnym konsumentom, pod warunkiem że jest świadczona bez dyskryminacji związanej z pochodzeniem produktów, co mogłoby wpłynąć na sytuację przedsiębiorców. Pomoc, która może być realizowana dotyczy również naprawiania szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi. Za pomoc dopuszczalną może zostać także uznana pomoc, która wydatkowana jest na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów:

  • w których poziom życia jest nadzwyczaj niski lub regionów;
  • w których istnieje poważny stan niedostatecznego zatrudnienia;
  • do których dostęp jest ograniczony np. z powodu ich wyspiarskiego położenia (tu z uwzględnieniem ich sytuacji strukturalnej, gospodarczej i społecznej).

Za inną pomoc dopuszczalną należy uznać pomoc finansową wydatkowaną na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania lub mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce Państwa Członkowskiego. 

Do takiego dopuszczalnego wsparcia należy np. także pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego czy inne kategorie pomocy, o których zadecyduje Rada Europejska na wniosek Komisji. W związku z tym tzw. pomoc de minimis, stanowi kategorię wsparcia finansowego dopuszczalną w rozumieniu traktów, ale jednocześnie limitowaną.


Pomoc de minimis


Pomoc de minimis jest przyznana jednemu przedsiębiorstwu w danym okresie. Dodatkowo nie może przekroczyć pewnej określonej kwoty i nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, o których wspomniano powyżej. 

Limit pomocy de minimis jest nieodzowny w celu zagwarantowania, aby każdy środek finansowy można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji ani niegrożący jej zakłóceniem.

Pułap pomocy publicznej de minimis


Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Limit ten jest inny w stosunku do przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów. W tym przypadku, pomoc nie może przekroczyć 100.000 euro w okresie trzech lat podatkowych.


Możliwość kumulacji pomocy publicznej


Pomoc de minimis przyznana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – pomoc de minimis, można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 360/2012 15 do pułapu określonego w tym rozporządzeniu.

„Wyjątkiem jest obostrzenie, zgodnie, z którym pomocy de minimis nie można łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych lub z pomocą państwa dla tego samego środka finansowania ryzyka, w przypadku, gdyby taka kumulacja miała przekroczyć odpowiedni maksymalny poziom intensywności pomocy lub kwotę pomocy ustaloną pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji Komisji”.

 
Specjalny limit w związku z COVID-19


Komisja Europejska stanęła na stanowisku, że w celu zapobiegania skutkom związanych z COVID-19, państwa członkowskie mogą ustanowić programy pomocowe, w ramach których przedsiębiorstwom dotkniętym nagłym niedoborem lub brakiem płynności będzie można udzielać pomocy w wysokości do 800 000 euro na przedsiębiorstwo. Limity te znalazły odzwierciedlenie w jednej z przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej.


Istotne informacje dla podmiotów, które skorzystały z subwencji PFR


Przedsiębiorcy, którzy starali się o subwencje z PFR zostają pouczeni i jednocześnie oświadczają, że są świadomi tego, że maksymalna wysokość subwencji finansowej nie może przekroczyć 800 tys. euro, przy czym do limitu wliczane są również inne środki pomocy publicznej otrzymane w ramach wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVID-19.


Konsekwencje przekroczenia limitów pomocy publicznej


Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat limit pomocy publicznej zostałby przekroczony, przedsiębiorstwo nie może skorzystać z innych form wsparcia, będzie także zmuszone oddać uzyskaną ponad limit pomoc wraz z odsetkami.

Zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc jest pomocą de minimis

Podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis, co powoduje, że stronie łatwiej jest kontrolować pułapy pomocy publicznej. W przypadku, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, wówczas podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, w którym to już wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/