Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Sposób wykorzystania subwencji

Subwencja może być wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazano, że pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej jest kategorią bardzo obszerną i obejmuje większość kosztów stałych i codziennych niezbędnych dla prowadzonej działalności. Otrzymana subwencja może zasadniczo stanowić pokrycie m.in.: wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji). Co istotne otrzymana subwencja może zostać wykorzystana także na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji.

Z omawianego wsparcia można sfinansować wydatki w kwocie brutto, wraz z kwotą VAT, która podlega odliczeniu.

Subwencja nie może być wykorzystana na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Są to m.in.: nabycie udziałów lub akcji w celu ich umorzenia, fuzje i przejęcia, przedterminową spłatę kredytów powyżej 25% kwoty Subwencji Finansowej. Środki te nie mogą być również wykorzystana w celu dokonania rozliczeń z podmiotami powiązanymi (istnieje całkowity zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na jakiekolwiek płatności do właściciela oraz do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa, w tym m.in. wspólników spółki z o.o.).

Subwencja a PIT, CIT i VAT

Otrzymaną subwencję finansową z PFR należy traktować jako pożyczkę. W związku z tym:

  • podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki; wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo,

  • podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki; zwrot ten jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

Zdaniem MF, wydatki sfinansowane z udzielonej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Według MF, kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.

Prawo do odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych z subwencji finansowej (otrzymanej z PFR traktowanej jako pożyczka) przysługuje podatnikom na zasadach ogólnych. Od wydatków tych zatem podatnik może odliczyć VAT w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z uwzględnieniem ustawowych włączeń oraz ograniczeń (np. 50% – generalnie w przypadku wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu).

Zasady i warunki zwrotu subwencji

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w każdym czasie przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi, przy czym 75% wartości subwencji może być bezzwrotne (25% subwencji podlega zwrotowi bezwarunkowo).

W przypadku mikrofirm procentowa wartość subwencji, która może być bezzwrotna, uzależniona jest od poziomu zatrudnienia utrzymanego w okresie 12 miesięcy.

Przedsiębiorca, który utrzyma co najmniej 100% poziomu zatrudnienia, może zachować, po spełnieniu określonych warunków (bez obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji finansowej. Jeśli przedsiębiorca utrzyma zatrudnienie na poziomie od 50% do 100%, to będzie zobowiązany dodatkowo (poza zwrotem ww. 25% subwencji) do zwrotu subwencji proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia (od 0 do 50% kwoty subwencji). W przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50% brak obowiązku zwrotu będzie dotyczył tylko 25% jej wartości.

Również w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne (25% wartości subwencji podlega zwrotowi bezwarunkowo), przy czym wartość subwencji, która może być bezzwrotna, uzależniona jest od poziomu zatrudnienia utrzymanego w ww. okresie 12 miesięcy oraz od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży. Łącznie przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziom zatrudnienia i wykazał stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji (w formie bezzwrotnej).

Kwota subwencji, którą przedsiębiorca będzie musiał zwrócić, będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji finansowej.

W przypadku zwrotu wymaganej części udzielonej subwencji finansowej nie będą pobierane odsetki. Wyjątkiem są odsetki za opóźnienie w spłatach.

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: