Ustawodawca wprowadził istotne zmiany zarówno w karcie podatkowej, jak i ryczałcie podatkowym. Mają one na celu większe upowszechnienie tej formy opodatkowania, zatem jakie zawody będą mogły wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania?

Ryczałt ewidencjonowany – najważniejsze zmiany od 2021

Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2021 roku, możemy podzielić na: 

  • znaczącą zmianę limitu przychodów uprawniająca do wyboru ryczałtu, jak również do rozliczeń kwartalnych;
  • zmiany dotyczące wyłączeń z ryczałtu;
  • zmianę definicji wolnego zawodu;
  • zmianę stawek ryczałtu;
  • zmiany dotyczące opodatkowania ryczałtem wynajmu, dzierżawy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w 2021 roku doszło do szeregu bardzo istotnych zmian w podatku ryczałtowym. Co ważne, mają one daleko idące konsekwencje dla podatników. 

Działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym

Zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są opodatkowane przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W świetle uregulowań ustawowych przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Definicję działalności gospodarczej znajdziemy w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT. Zgodnie z nią ilekroć w ustawie jest mowa działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
  • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż;
  • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9.

Znacząca zmiana limitu przychodów uprawniająca do wyboru ryczałtu i rozliczenia kwartalnego

Zmianą, która najbardziej interesuje podatników, jest podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Powoduje ona bowiem, że większa liczba podatników będzie mogła skorzystać z tej formy opodatkowania. W świetle zasad obowiązujących od 1 stycznia 2021 roku podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ustawie, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

  • uzyskali przychody z tej działalności – prowadzonej wyłącznie samodzielnie – w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro. 

Powyższe regulacje znacząco podniosły limit przychodów. Dotychczasowy wynosił bowiem tylko 250 000 euro. Od 1 stycznia 2021 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą więc opłacać podatnicy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach, a łączne przychody w tym poprzednim roku nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro.

Nowa definicja wolnych zawodów

W wyniku nowelizacji poszerzono katalog wolnych zawodów. Obecnie katalog jest bardzo szeroki i znalazło się w nim wielu nowych podatników. Katalog został poszerzony o psychologów, fizjoterapeutów, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Kluczowa jest także zmiana dotycząca definicji. Obecnie podatnicy mający status wolnego zawodu mogą wykonywać działalność na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wcześniej wykonywanie działalności na rzecz tych podmiotów wykluczało kwalifikację tej działalności jako wolny zawód.

Podsumowując, podatnicy od 2021 roku mogą znacznie częściej korzystać z opodatkowania swojej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Może ona w wielu przypadkach okazać się korzystna. Należy jednak podkreślić, że nadal dla większości podatników lepsze jest rozliczenie w innej formie.