Biuro Rachunkowe LIDER świadczy płatne usługi prowadzenia ewidencji dotyczącej korzystania ze środowiska i wyliczenia opłaty środowiskowej. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 nr 25 poz.150 art. 284 do 289) określa, że opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód ze środowiska, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów.

Zatem obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska spoczywa m.in. na przedsiębiorcy, który w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje np. samochody, a co za tym idzie – wprowadza do powietrza gazy ze spalanego paliwa. Opłatę środowiskową uiszcza się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. W odniesieniu do samochodów opłaty należy dokonać we właściwym urzędzie ze względu na miejsce rejestracji firmy.

W przypadku, gdy wysokość opłaty środowiskowej nie przekracza kwoty 800zł za rok, korzystający ze środowiska nie ma obowiązku jej uiszczania. Jednak bez względu na to czy opłata jest obowiązkowa czy nie, należy bezwględnie prowadzić ewidencję dotyczącą korzystania ze środowiska i przedstawiać te dane w Urzędzie Marszałkowskim. Wykaz musi zawierać wszystkie dane, które posłużyły firmie do obliczenia należności za korzystanie ze środowiska.

Deklaracje z informacjami o ilości wyemitowanych do środowiska substancjach wraz z opłatą (jeżeli jest ona wyższa niż 800zł) należy złożyć do 31 marca roku następującego po upływie roku sprawozdawczego.

Za niezłożenie w wyznaczonym terminie w/w deklaracji grozi mandat karny w wysokości minimum 500zł.

 

Więcej szczegółów:

TUTAJ