Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP określa jakie uprawnienia jakie przysługują pracownikowi powołanemu do służby wojskowej. Jednym z uprawnień jest prawo do odprawy pieniężnej, która jest obliczana na zasadach właściwych dla ustalenia ekwiwalentu urlopowego.

Komu przysługuje odprawa?

W myśl art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, pracownikowi powołanemu do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej czy też terytorialnej służby wojskowej, przysługuje odprawa w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia.

Taką odprawę należy również wypłacić pracownikowi, który jest powołany do służby przygotowawczej (art. 133 ustawy). Według Głównego Inspektora Pracy „Mając na uwadze treść art. 133 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, który gwarantuje żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132, nie można odmówić pracownikowi powołanemu po raz pierwszy do służby przygotowawczej prawa do odprawy. Oznacza to, że przepis art. 125 ww. ustawy ma zastosowanie w takim samym zakresie do pracownika powołanego do służby przygotowawczej na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby jak i do pracownika, który ochotniczo zgłosił się do odbycia zasadniczej służby wojskowej zgodnie z art. 83 ust. 1 lub 2 ustawy”.