Opłacam zobowiązania podatkowe firmy. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2014 r. przez pomyłkę przelałam na konto właściwe do rozliczeń VAT. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

W rozliczeniach z urzędem skarbowym obowiązują dwie formy płatności podatków (w tym zaliczek na podatki): gotówka i przelew. Stanowi tak art. 60 Ordynacji podatkowej. Niezależnie od sposobu regulowania podatku, wpłaty należy kierować na odpowiednie konto urzędu skarbowego, czyli na subkonto przeznaczone do obsługi danego rodzaju podatku. Informacje o numerach rachunków bankowych są ogólnie dostępne. Szczegółowy wykaz kont znajduje się w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 58 ze zm.). Urzędy skarbowe zamieszczają te dane również na swoich stronach internetowych. Obowiązują ponadto jednolite symbole tytułów płatności. Wprowadzone rozwiązania nie zabezpieczają jednak przed pomyłkami.

W opisywanym przypadku zaliczka na CIT powinna trafić na konto przeznaczone do obsługi podatku dochodowego od osób prawnych. Została natomiast omyłkowo wpłacona na rachunek bankowy przypisany podatkowi VAT. Rozwiązaniem, które należy zastosować, jest złożenie wniosku o przerachowanie mylnie uiszczonej wpłaty na właściwe konto. Nie ma urzędowego wzoru takiego pisma. Wiele urzędów skarbowych przygotowało jednak we własnym zakresie druk wniosku. Udostępniają go w swoich siedzibach lub na stronach internetowych. Wystarczy je pobrać i wypełnić. Wniosek można również przygotować samodzielnie. Powinien on zawierać takie elementy, jak: wskazanie urzędu skarbowego, dane podatnika (imię i nazwisko/nazwa, adres, identyfikator podatkowy), opis sprawy (data dokonania wpłaty, uiszczona kwota, rodzaj podatku, na który ma być przeksięgowana wpłata), podpis.

Urzędnicy rozpatrują takie wnioski praktycznie niezwłocznie, chociaż mają na to miesiąc. Informacją o sposobie załatwienia sprawy jest zawiadomienie o przeksięgowaniu uiszczonej kwoty na odpowiednie konto.

Wpłata, która z powodu nieścisłości nie może być zaliczona na właściwą należność podatkową, a podatnik nie złoży wniosku o jej przeksięgowanie, jest kwalifikowana jako wpływy do wyjaśnienia. Urzędnicy muszą zweryfikować, jakiego podatku dotyczy uiszczona kwota. Zwracają się do wpłacającego – telefonicznie lub na piśmie – o wskazanie tytułu płatności, a następnie kierują pieniądze na odpowiednie konto.

Sposoby złożenia wniosku o przeksięgowanie wpłaty

  • złożenie wniosku w siedzibie właściwego urzędu skarbowego
  • wysłanie pisma na adres urzędu skarbowego za pośrednictwem operatora pocztowego
  • złożenie dokumentu w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu skarbowego dostępnej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl)

Źródło: www.gofin.pl