W celu określenia prawidłowej stawki VAT, jaką powinien stosować podatnik, wystawiając faktury VAT, należy sklasyfikować, pod jakim symbolem zostały one określone w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług. Z zasady obowiązek prawidłowego sklasyfikowania towaru bądź usługi spoczywa pośrednio na zainteresowanym podatniku. Przy czym jeżeli ma on jakiekolwiek wątpliwości w zakresie klasyfikacji towarów, powinien wystąpić do Urzędu Statystycznego – Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź) z wnioskiem o ustalenie odpowiedniej klasyfikacji.

Należy tu podkreślić, że do wydawania opinii klasyfikacyjnych oraz udzielenia pomocy w zakwalifikowaniu wyrobów do poszczególnych grupowań PKWiU są upoważnione wyłącznie odpowiednie organy statystyczne.

Możemy wyróżnić następujące stawki:

  • stawka podatku VAT w wysokości 23% jest stawką podstawową, stosowaną w razie braku stawki preferencyjnej albo zwolnienia (stawki zwolnionej);
  • stawka podatku w wysokości 8%;
  • stawka VAT 5%;
  • zwolnione z opodatkowania.

Jeśli dany towar (lub usługa) nie są wymienione w przepisach ustawy o VAT lub aktów wykonawczych – jako podlegające obniżonej stawce VAT lub zwolnieniu z opodatkowania – to przy ich sprzedaży należy zastosować stawkę podstawową.

Wynajem lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej podlega tym samym opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 47 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55 tj. usługi związane z zakwaterowaniem. Zatem w sytuacji, gdy usługa świadczona przez podatnika mieści się w grupowaniu: PKWiU 55, usługa ta podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Również w sytuacji gdy lokal jest wynajmowany w celu podnajmu na cele krótkoterminowego zakwaterowania, możliwe jest zastosowanie stawki 8%, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 2 września 2015 r., sygn. IBPP2/4512-509/15/JJ, gdzie czytamy: (…) usługę wynajmu przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, którego przedmiotem jest krótkotrwały wynajem apartamentów w celach mieszkaniowych, należy opodatkować 8% stawką podatku VAT – zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy – jeśli z umowy zawartej między stronami jednoznacznie wynika, że lokal mieszkalny będzie przeznaczany na cele mieszkaniowe w celu krótkotrwałego zakwaterowania (usługa sklasyfikowana wg PKWiU w grupowaniu 55) (…).

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT zwolnione z podatku VAT są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Nie jest tu istotne kto dokonuje wynajmu mieszkania, lecz na jakie cele.

Firmy często wynajmują mieszkania dla swoich pracowników, w sytuacji gdy wykonują oni pracę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Czasami również w celu „ściągnięcia” pracownika zapewnia mu się mieszkanie. W takich sytuacjach jeżeli pobyt jest krótkotrwały, należy zastosować stawkę 8%. Natomiast w sytuacji, gdy lokal wynajęty przez firmę służy celom mieszkaniowym, można zastosować zwolnienie, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w piśmie z 2 grudnia 2011 r., nr IPPP3/443-1234/11-2/JK.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-wynajem-nieruchomosci-a-stawka-vat-jaka-powinna-byc-zastosowana