Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Po zakończeniu roku obrotowego jednostki ustalają, jaki osiągnęły wynik finansowy za dany rok, tj. czy uzyskały zysk, czy poniosły stratę. Jeśli jednostka osiągnęła zysk, wówczas ma prawo do jego podziału, przy czym w przypadku spółek z o.o.  podziałowi podlega zysk netto. Jeśli natomiast jednostka poniesie stratę, to wspólnicy decydują o jej pokryciu.

W spółkach z o.o. zobowiązanych do badania rocznego sprawozdania finansowego podział wyniku finansowego netto (tj. zysku netto) może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział dokonany bez spełnienia tego warunku jest nieważny z mocy prawa. Natomiast jeśli jednostka nie jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego, wówczas podział zysku netto może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający. Tak wynika z art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości.

Należy mieć przy tym na uwadze, że roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem jeśli rok obrotowy spółki z o.o. pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy przypada 30 czerwca roku następnego.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe  w spółce z o.o. jest zwyczajne zgromadzenie wspólników.

Istotną kwestią jest to, że podział wyniku finansowego wymaga podjęcia uchwały w tej sprawie. Z treści tej uchwały powinno w sposób jednoznaczny wynikać, w jaki sposób zysk zostanie podzielony.

Osiągnięty przez jednostkę zysk netto może być przeznaczony (zgodnie z uchwałą organu zatwierdzającego) np. na wypłatę dywidendy dla wspólników, zwiększenie kapitału zapasowego lub rezerwowego, nagrody dla pracowników, pokrycie straty z lat ubiegłych, inne cele.

Zasadą jest, że uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Umowa (statut) spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty wspólnikom. Artykuł 348 § 2 zd. ostatnie K.s.h. stanowi, że uchwałę o wyznaczeniu dnia dywidendy podejmuje się na zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Spółki publiczne muszą pamiętać też o nowej treść art. 348 § 4 K.s.h. Stanowi on, że zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

W przypadku spółki z o.o. dywidendę wypłaca się  w dniu określonym w uchwale wspólników; jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd  Art. 193 § 4 K.s.h.).

Otrzymana przez wspólnika będącego osobą fizyczną dywidenda stanowi przychód z kapitałów pieniężnych (na podstawie art. 17 ust. 1 pk 4 ustawy o PDOF). Przychód z tytułu ww. dywidendy powstaje w dacie jej otrzymania przez wspólnika (lub postawienia do jego dyspozycji). Od przychodu tego spółka wypłacająca dywidendę pobiera (jako płatnik) zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19%, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania ( Art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 6 ww. ustawy).

Zryczałtowany podatek dochodowy od ww. dywidendy spółka wypłacająca przekazuje (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek) na rachunek właściwego urzędu skarbowego (Art. 42 ust. 1 ww. ustawy).

Ponadto spółka wypłacająca dywidendę jest zobowiązana przesłać do właściwego urzędu skarbowego deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w razie zaprzestania działalności przed tym terminem – do dnia zaprzestania tej działalności ( Art. 42 ust. 1a ustawy o PDOF).

Wspólnik (osoba fizyczna nie wykazuje przychodów z tytułu dywidendy, a także pobranego zryczałtowanego podatku od tej dywidendy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym ( Art. 30a ust. 7 i art. 45 ust. 3 ustawy o PDOF)

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: