Co zrobić w sytuacji, gdy pracownik pomylił się na kasie fiskalnej i zamiast 15,50 zł zaksięgował 1550,00 zł.? Jak rozliczona powinna być pomyłka na kasie fiskalnej?

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych co do zasady należy zewidencjonować na kasie fiskalnej. Tego rodzaju transakcje nierzadko wiążą się z błędnym ich ujęciem, dlatego też przedsiębiorcy powinni wiedzieć, jak poprawnie rozliczana jest pomyłka na kasie fiskalnej.

Oczywista pomyłka – co oznacza?
Przez oczywistą pomyłkę należy rozumieć taką pomyłkę, która ma miejsce w momencie sprzedaży, bądź niezwłocznie po niej. O oczywistej pomyłce można mówić również w sytuacji, gdy sprzedawca zaewidencjonuje na kasie sprzedaż towarów, której nie było. Za oczywistą pomyłkę należy uznać również przypadek, w którym sprzedawca zamiast zaewidencjonować na kasie stawkę podatku w wysokości 5% naliczy stawkę 50%, czyli stawkę nieistniejącą.
Oczywista omyłka jest to więc pomyłka, która jest łatwa do zauważenia, a oczywistość omyłki, rozumianej jako określenie niedokładności, nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń.

Pomyłka na kasie fiskalnej – jak rozliczyć?
W przypadku błędnie wystawionego paragonu fiskalnego z powodu oczywistej pomyłki lub błędu na kasie fiskalnej należy sporządzić ewidencję oczywistych pomyłek.

W takiej ewidencji należy zawrzeć:
– wartość brutto oraz VAT błędnie zewidencjonowanej sprzedaży,
– krótki opis wyjaśniający przyczynę oraz okoliczności zaistnienia pomyłki,
– oryginał paragonu fiskalnego zawierającego pomyłkę.
Przepisy nie regulują, jak dokładnie ma wyglądać taka ewidencja. Może to być po prostu zeszyt lub sporządzony druk zawierający wyżej wymienione informacje. Prowadzona jest ona najczęściej
w okresach miesięcznych. W praktyce dotyczy ona także tylko jednej kasy fiskalnej.


W zaistniałej sytuacji paragonu nie należy wydawać klientowi, a przedsiębiorca ma obowiązek zachowania go poprzez wpięcie tego rodzaju dokumentu do sporządzonej ewidencji oczywistych pomyłek na kasie. Następnie należy nabić poprawną sprzedaż na kasie rejestrującej, po czym przekazać kontrahentowi prawidłowo wystawiony paragon.