Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą często decydują się na zawieszenie wykonywania działalności, np. na okres wakacyjny lub z powodów problemów finansowych. W okresie tym przedsiębiorcy nie są automatycznie zwolnieni z obowiązku regulowania zobowiązań, jakie powstały przed momentem zawieszenia. Podatnicy zadają sobie zatem pytanie, jakie wydatki ponoszone w okresie zawieszenia działalności mogą stanowić koszty uzyskania przychodu? 

Kto może zawiesić działalność?

Każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników, ma możliwość zawieszenia działalności bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Co więcej, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców zawieszenie wykonywania działalności możliwe jest również w sytuacji, gdy podatnik zatrudnia wyłącznie pracowników przebywających na:

 • urlopie macierzyńskim,
 • urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego,
 • urlopie wychowawczym,
 • urlopie rodzicielskim.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy jej zawieszenia dokonają wszyscy wspólnicy.

Na jak długo można zawiesić działalność?

Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą okresu zawieszenia działalności, okres ten nie może być krótszy niż 30 dni. Co więcej, od 30 kwietnia 2018 roku podatnicy wpisani do CEIDG mogą zawiesić działalność na czas nieokreślony. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, ponieważ mogą oni zawiesić działalność gospodarczą maksymalnie na okres 24 miesięcy.

Art. 23 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców:

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Czynności wykonywane w okresie zawieszenia wykonywania działalności

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • ma prawo przyjmować należności oraz obowiązek regulowania zobowiązań powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem działalności gospodarczej,
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wyklucza możliwość prowadzenia działalności oraz osiągania przychodów z tytułu jej prowadzenia w okresie zawieszenia.

W związku z powyższym w okresie zawieszenia istnieje możliwość uznania za koszty podatkowe wydatków, które miały na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Zawieszenie wykonywania działalności a wydatki stanowiące koszty podatkowe

Przepisy ustawy nie wskazują jednoznacznie katalogu wydatków, które można uznać za celowe i istotne podczas zawieszenia. W praktyce do takich kwalifikuje się m.in.:

 • wydatki na ochronę majątku działalności,
 • podatek od nieruchomości,
 • wydatki wynikające z konieczności przedłużenia polis ubezpieczeniowych zabezpieczających mienie firmowe,
 • wydatki poniesione na ewentualną naprawę związaną z nieprzewidzianymi awariami.

Ponadto przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności ma możliwość regulowania zobowiązań powstałych przed okresem zawieszenia. Do tych będą należeć tzw. koszty stałe, takie jak:

 • opłaty za najem biura,
 • rachunki telefoniczne mające na celu utrzymanie numerów firmowych,
 • opłaty za inne media na podstawie zawartych umów,
 • raty leasingowe,
 • odsetki za prowadzenie rachunku bankowego.

Co ważne, to przedsiębiorca decyduje o tym, co jest celowe i potrzebne firmie, aby przetrwać okres zawieszenia. W przypadku kontroli organów skarbowych powinien on zatem wytłumaczyć racjonalność ponoszonych podczas zawieszenia wydatków i ich związek z działalnością. Ponadto nie należy zapominać o podstawowej zasadzie uznania wydatku za koszt, czyli konieczności jego prawidłowego udokumentowania, wykazania związku z przychodem i sprawdzenia, czy nie jest to wydatek wymieniony w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli w katalogu wydatków, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów).

Wydatki, które nie stanowią kosztów podatkowych w okresie zawieszenia działalności

Jednym z głównych wydatków, których nie można uznać za koszty podatkowe podczas zawieszenia działalności gospodarczej, są odpisy amortyzacyjne. Co więcej, w okresie zawieszenia amortyzacja składników majątku również powinna zostać wstrzymana. W związku z tym, pomimo zawieszenia działalności, podatnik nie zostaje pozbawiony części odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie będzie mógł ująć w kosztach podatkowych wydatków dotyczących zakupu towarów handlowych lub promocji czy reklamy firmy. Wydatki te mogą zostać uznane przez organ skarbowy jako nieistotne przy zabezpieczeniu źródła przychodów, gdy zostaną poniesione w okresie zawieszenia działalności gospodarczej (przedsiębiorca w okresie tym nie ma możliwości dokonywania sprzedaży).

Podsumowując, zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie pozbawia przedsiębiorcy możliwości ponoszenia wydatków, które mogą zostać uznane za koszty podatkowe. Dodatkowo, w przypadku podatników wpisanych do CEIDG, ustawodawca określił wyłącznie minimalny okres zawieszenia wynoszący 30 dni. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nawet na kilka lat, bez konsekwencji w postaci wykreślenia z rejestru CEIDG.

Zobacz więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zawieszenie-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej-a-koszty

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: