1. Zmiana limitu wartości początkowej samochodu
Podwyższenie limitu wartości samochodu osobowego wprowadzanego do ewidencji środków trwałych z 20.000 euro do 150.000,00 zł.
Natomiast wartość początkowa samochodu osobowego, który jest samochodem elektrycznym wynosić będzie 225.000,00 zł.
a) dla podatników VAT czynnych na koszt zakupu składa się kwota netto + 50% VAT nie dającego prawa odliczenia + inne koszty np: ubezpieczenie w drodze,
b) dla zwolnionych z VAT – kwota brutto wszelkich wydatków związanych z nabyciem auta

2. Likwidacja kilometrówki
Zlikwidowany zostanie obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, czyli kilometrówki dla celów podatku dochodowego. Od 01.01.2019 koszty używania w działalności gospodarczej samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych rozliczane będą do wysokości 20% poniesionych wydatków.

3. Rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
Koszty eksploatacyjne samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych lub wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu będą mogły być rozliczane wyłącznie do wysokości 75% poniesionych wydatków, w przypadku, jeżeli samochód wykorzystywany jest zarówno w do celów działalności gospodarczej, jak i prywatnie.
Samochód uznawany będzie za wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej w przypadku, jeżeli dla tego pojazdu prowadzona będzie ewidencja przebiegu pojazdu wymagana przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dla celów pełnego odliczenia VAT.

4. Rozliczanie kosztów leasingu
Nowelizacja wprowadza ograniczenia w rozliczaniu w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłatą za raty leasingowe. Do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć wydatki poniesione na zapłatę rat leasingowych do wysokości wynikającej z proporcji, w jakiej kwota 150 000,00 zł pozostaje do wartości początkowej samochodu.
Stosując taki limit w rzeczywistości przedsiębiorcy będą mieli możliwość rozliczenia w kosztach uzyskania przychodów wydatki na zapłatę za raty leasingowe do wysokości 150.000,00 zł (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu). W przypadku zakupu droższych samochodów, nadwyżka ponad kwotę wynikającą ze wskazanej tutaj proporcji nie będzie mogła zostać rozliczona w kosztach.
Co istotne, przedsiębiorcy, którzy zawarli umowę leasingu przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą mogli rozliczyć koszty leasingu na dotychczasowych zasadach. Jeżeli umowa leasingu zawarta przed dniem 1 stycznia 2019 r. po tym dniu zostanie odnowiona lub zmieniona koszty leasingu od dnia 1 stycznia 2019 r. należy rozliczać na nowych zasadach.

5. Rozliczenie kosztów ubezpieczenia
Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów kosztów ubezpieczenia samochodu możliwe będzie również do wysokości 150.000 zł. Jeżeli wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia samochodu będzie wyższa do kosztów nie może zostać zaliczona część, która przekracza proporcję w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.