Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Firmy rodzinne mają wciąż duży udział w całościowej liczbie przedsiębiorstw, a jednym z większych problemów jest zapewnienie im sukcesji. Dlatego też ustawodawca w ramach ustawy o zmianie ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 r., wprowadził zmiany również w zarządzie sukcesyjnym. Dzięki nowelizacji możliwe stanie się m. in. łatwe przeniesienie koncesji i zezwoleń na nabywcę przedsiębiorstwa, które działa w oparciu o takie decyzje.

Nowelizacja ustaw rozwiązuje problem sukcesji firmy w przypadku, gdy jej działalność opiera się na decyzjach, takich jak koncesje czy zezwolenia. Obecnie prawo nie przewiduje generalnej możliwości (jednolitej procedury) przeniesienia praw i obowiązków wynikających z takich decyzji za życia ich adresata.

Znowelizowane przepisy wprowadzają możliwość przeniesienia decyzji związanych z przedsiębiorstwem w przypadku jego zbycia. Umożliwiają przejęcie praw z decyzji związanych z przedsiębiorstwem przez jego nabywcę – w przypadku, gdy do nabycia dochodzi na podstawie czynności prawnej, najczęściej umowy.

Nabywcą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów będzie przedsiębiorca, który na podstawie umowy nabędzie przedsiębiorstwo w całości, w tym osoba prawna albo jednostka organizacyjna, do której wniesiono przedsiębiorstwo tytułem wkładu. Przy czym nabycie przedsiębiorstwa będzie musiało nastąpić bezpośrednio od:

 • przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG,
 • przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jego małżonka,
 • przedsiębiorców będących wspólnikami spółki cywilnej.

Nabywca takiego przedsiębiorstwa będzie mógł złożyć do organu administracji publicznej, który wydał decyzję (np. koncesję czy zezwolenie), wniosek o przeniesienie na niego tej decyzji w terminie 3 miesięcy od dnia nabycia przedsiębiorstwa. Do czasu upływu tego terminu decyzja nie wygaśnie.

Przeniesienie takiej decyzji będzie możliwe, jeżeli:

 • spełnione będą warunki do uzyskania tej decyzji, określone w odrębnych przepisach,
 • nabywca przedsiębiorstwa przedłoży dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków,
 • nabywca przedsiębiorstwa oświadczy, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w tej decyzji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków,
 • nabywca przedsiębiorstwa przedłoży pisemną zgodę pozostałych nabywców przedsiębiorstwa na przeniesienie na niego decyzji związanej z przedsiębiorstwem, w przypadku gdy przedsiębiorstwo nabyło kilka osób.

Powyższa regulacja nie będzie mieć zastosowania, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami decyzja będzie mogła zostać wydana wyłącznie wobec osoby fizycznej (co świadczy o jej osobistym charakterze), a także, gdy prawa i obowiązki wynikające z decyzji przejdą z mocy prawa na nabywcę przedsiębiorstwa (np. pozwolenie wodno- prawne wydawane na podstawie Prawa wodnego czy pozwolenie zintegrowane wydawane na podstawie Prawa ochrony środowiska).

Komplikacje w funkcjonowaniu firmy mogą również pojawić się w związku ze śmiercią małżonka przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG i jego małżonka, a małżonek ten nie był przedsiębiorcą.

W takim przypadku małżeństwo ustaje, a udział małżonka w składnikach przedsiębiorstwa wchodzi do spadku po zmarłym małżonku przedsiębiorcy i jest dziedziczony przez jego spadkobierców.

Choć firma może funkcjonować nadal, to trudności mogą dotyczyć dysponowania poszczególnymi przedmiotami należącymi do spadku. W związku z tym nowelizacja umożliwi zapewnienie tymczasowego zarządu udziałem w przedsiębiorstwie objętego spadkiem.

Tymczasowy przedstawiciel nie będzie uzyskiwał uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej, tj. nie stanie się np. pracodawcą, uprawnionym do wystawiania faktur czy korzystania z koncesji. Jego rola będzie ograniczona do zarządu majątkiem, podobnie jak w przypadku wykonawcy testamentu.

Do powołania tymczasowego przedstawiciela będą stosowane odpowiednio przepisy dotyczące powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy. Nie będzie on jednak wpisywany do CEIDG.

Ustanowienie tymczasowego przedstawiciela:

 • Powołanie przedstawiciela oraz jego zgoda – obie te czynności muszą nastąpić w formie aktu notarialnego,
 • tymczasowy przedstawiciel musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • można powołać tylko jednego tymczasowego przedstawiciela (w jednym czasie),
 • do powołania przedstawiciela są uprawnieni: małżonek spadkodawcy (czyli przedsiębiorca), spadkobierca, który przyjął spadek albo zapisobiorca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny obejmujący udział małżonka w przedsiębiorstwie,
 • powołanie tymczasowego przedstawiciela wymaga zgody osób, którym łącznie przysługuje udział w przedsiębiorstwie (w udziale objętym spadkiem) większy niż 85/100 – zgody te również wymagają formy aktu notarialnego.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: