Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

1. Nowa matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegnie sposób identyfikowania towarów i usług poprzez odejście od stosowania PKWiU 2008 na rzecz unijnej Nomenklatury scalonej (CN) lub PKOB w zakresie towarów oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

Ustawodawca przewidział przy tym ujednolicenie stawek VAT w tych samych grupach produktów, z jednoczesną zasadą równania w dół – do niższej stawki.

Należy przy tym pamiętać, że mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz.556) do dnia 31 grudnia 2020 r. dla celów opodatkowania VAT zakres art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f) i lit. g) ustawy o VAT, załącznika nr 15 do ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy będzie nadal określany według PKWiU 2008.

Podatnik korzystając bezpłatnie z wyszukiwarki na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl może zapoznać się z nową Nomenklaturą scaloną (CN) 2020 oraz Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2015. Dzięki tej wyszukiwarce może odnaleźć interesujący go towar/usługę wpisując symbol lub słowo kluczowe. W obu klasyfikacjach wskazane zostały obniżone stawki VAT dla danych towarów i usług (zgodnie ze stanem prawnym na 1 lipca 2020 r.) wraz z podstawą prawną zastosowania obniżonej stawki VAT.

2. Wiążąca informacja stawkowa gwarancją ochrony podatnika

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy mogą występować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS). Jednakże dopiero od 1 lipca 2020 r. WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podmiotu, dla którego została wydana i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi, którego dotyczy. Zatem WIS wydana przed 1 lipca 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana, w odniesieniu do towaru będącego jej przedmiotem, który zostanie sprzedany, zaimportowany lub wewnątrzwspólnotowo nabyty dopiero po dniu 30 czerwca 2020 r.

Wiążąca informacja stawkowa będzie chronić podatnika przed konsekwencjami zastosowania niewłaściwej stawki VAT. Organ podatkowy nie będzie mógł kwestionować np. wysokości stawki VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS (pod warunkiem, że sprzedawany towar będzie odpowiadał opisowi zawartemu w  WIS).

3. Rozliczanie importu towarów w deklaracji podatkowej

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. O zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. poz.1495), od 1 lipca 2020 r. zostanie umożliwione podatnikom rozliczanie VAT od importu towarów w deklaracji podatkowej, czyli co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca.

Prawo do rozliczania podatku od importu towarów w deklaracji – zgodnie ze zmienionym art. 33a ust. 2 ustawy – będzie przysługiwało czynnemu podatnikowi VAT, pod warunkiem dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych (dodany art. 33a ust. 2 pkt 3 ustawy) oraz przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu i potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

4. Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej w VAT

Od 1 lipca br. ustawodawca planuje wprowadzić zmiany w zakresie zasad wyłączenia odpowiedzialności solidarnej w VAT w przypadku płatności na rachunek spoza białej listy. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 5 czerwca 2020 r.   o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (ustawa na dzień oddania do druku niniejszego „Poradnika VAT” czeka na podpis Prezydenta RP i publikację w  Dzienniku Ustaw).

5. Nowa procedura magazynu call-off stock

Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (ustawa na dzień oddania do druku mniejszego „Poradnika VAT” czeka na rozpatrzenie przez Senat), zakłada wprowadzenie od 1 lipca 2020 r. zmian dotyczących rozliczania transakcji dokonywanych za pośrednictwem magazynów call-off stock. Zaproponowano skrócenie czasu, pozwalającego na magazynowanie towarów bez konieczności rozliczania ich nietransakcyjnego przemieszczenia z 24 do 12 miesięcy. W sytuacji nieodebrania przez nabywcę towarów z magazynu w ciągu 12 miesięcy, zobowiązanym do rozliczenia nietransakcyjnego przemieszczenia towarów w ramach WNT będzie podatnik, który wprowadził te towary do magazynu.

Planowane modyfikacje spowodują, że towary przemieszczane do magazynu call-off stock będą mogły być przeznaczone także do działalności handlowej (co na dzień dzisiejszy nie jest możliwe) a nie tylko do produkcji lub świadczenia usług.

6. Zmiana warunków stosowania stawki VAT 0% do WDT

Z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L nr 311/3), we wspomnianej w poprzednim punkcie ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw planowane jest, od 1 lipca 2020 r., dokonanie zapisu w art. 42 ust. 1 pkt 1 dotyczącego obowiązku nabywcy w zakresie podania dostawcy ważnego numeru identyfikacyjnego VAT. Ponadto, ustawa zakłada dodanie ust. 1a do art. 42 ustawy, który miałby wprowadzić dodatkowy warunek dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT, polegający na złożeniu przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej. Złożenie informacji podsumowującej przez dostawcę, będzie więc materialną przesłanką do zastosowania obniżonej stawki VAT dla WDT.

Źródło: gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: