Zleceniodawco, zgodnie z tarczą branżową 6.0 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2255) zostało wprowadzone zwolnienie z obowiązku naliczania składek ZUS z umowy zlecenia. Tarcza branżowa 6. zakłada, że na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, ZUS może zwolnić Ciebie jako, zleceniodawcę z obowiązku naliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek ubezpieczeniowych należnych z tej umowy za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 r. Zwolnieniem mogą zostać objęte składki społeczne, zdrowotna oraz na FP, FS i FGŚP.

Z obowiązku naliczania składek możesz zostać zwolnionym, jeżeli:

1) umowa zlecenia, z wykonywania której uzyskiwany jest przychód w rozumieniu przepisów o pdof, została zawarta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.,

2) łączny przychód w rozumieniu przepisów o pdof uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, nie był wyższy od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,

3) zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Ze zwolnienia z naliczania składek ZUS mogą skorzystać tylko zleceniobiorcy, którzy zawarli umowę zlecenia w zakresie:

-działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

-działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

-działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

-usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego,

-usług świadczonych na rzecz muzeów w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje z tytułu wykonywania każdej umowy zlecenia spełniającej warunki określone w art. 31zy14 specustawy w sprawie COVID-19, do wysokości maksymalnej kwoty podstawy ich wymiaru ustalonej dla każdej umowy zlecenia. Maksymalną kwotę podstawy wymiaru składek podlegających zwolnieniu ustala się w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia 2021 r., w którym umowa zlecenia była wykonywana co najmniej 1 dzień.

Wniosek w sprawie zwolnienia z składek, zleceniobiorca musi przekazać do ZUS na druku RZN wyłącznie drogą elektroniczną poprzez PUE ZUS. Należy tego dokonać nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Następnie należy poinformować zleceniodawcę o złożeniu wniosku do ZUS.

Po rozpatrzeniu wniosku, informację o zwolnieniu z obowiązku naliczania składek oraz o wysokości podstawy wymiaru, od której nie powinny być naliczane składki, ZUS poinformuje zleceniodawcę i zleceniobiorcę za pośrednictwem profilu informacyjnego na PUE ZUS. 

W momencie pozytywnego rozpatrzenia przez ZUS wniosku zleceniobiorcy o zwolnienie z obowiązku naliczania składek, za okresy, za które przysługuje zwolnienie, jako zleceniodawca, będziesz zobowiązany przesyłać za zleceniobiorcę raporty miesięczne, w terminach i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wówczas jednak nie powinieneś wykazywać w nich kwot składek, które zostały zwolnione z obowiązku naliczania oraz podstawy ich wymiaru, od której zostały ustalone. Gdy zwolnienie z obowiązku naliczenia składek w danym miesiącu dotyczy tylko części przychodu z umowy zlecenia, to od pozostałej części przychodu będzie należało naliczyć, potrącić z dochodu zleceniobiorcy i opłacić składki na ogólnych zasadach.

Źródło: zus.pl, gofin.pl, pit.pl, infor.pl