Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym – terminy i zasady

            W przypadku, gdy na deklaracji VAT-7 lub VAT-7K kwota podatku naliczonego (od zakupów), jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego (od sprzedaży), podatnik ma prawo do: obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy (kwota do przeniesienia) lub zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym na konto bankowe.

            W przypadku ubiegania się o zwrot nadwyżki w podatku VAT po spełnieniu odpowiednich warunków może on być realizowany w terminach liczonych od dnia złożenia deklaracji:

  • zwrot w terminie 25 dni na rachunek rozliczeniowy (termin przyspieszony)
  • zwrot w terminie 25 dni na rachunek VAT
  • zwrot w terminie 60 dni na rachunek rozliczeniowy (termin podstawowy)
  • zwrot w terminie 180 dni na rachunek rozliczeniowy

            Prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 25 dni oraz 60 dni jest uwarunkowane wykazaniem dokonanej w danym okresie rozliczeniowym sprzedaży opodatkowanej i/lub wykazania dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju (transakcja nie jest opodatkowana w Polsce). W przypadku braku sprzedaży w danym okresie zwrot może być zrealizowany w terminie 180 dni.

Zwrot w terminie 25 dni na rachunek rozliczeniowy

            Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją VAT, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu nadwyżki VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji. Zwrot ten przysługuje jednak, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

            1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji VAT, z wyłączeniem kwoty podatku VAT    nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

                        a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za                                 pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium                      kraju albo rachunku podatnika w SKOK, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu                    identyfikacyjnym,

                        b) faktur, innych niż wymienione w lit. a), dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota                    tych należności nie przekracza 15.000 zł,

                        c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji naczelnika urzędu celno-                              skarbowego z tytułu importu towarów i zostały przez podatnika zapłacone,

                        d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, WNT, świadczenia usług, dla którego                      podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich                                    nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych                 transakcji,

            2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach          rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

            3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie         zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a) (warunek ten obowiązuje od 1 września 2019 r.),

            4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który             występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

                        a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

                        b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Zwrot w terminie 25 dni na rachunek VAT

            Urząd skarbowy jest zobowiązany w terminie 25 dni dokonać zwrotu różnicy VAT na rachunek VAT – tak wynika z art. 87 ust. 6a ustawy o VAT. Przy czym zwrot dokonany na rachunek VAT nie wymaga od podatnika spełnienia żadnych dodatkowych warunków. Należy mieć na uwadze, że w przypadku zwrotu na rachunek VAT podatnik nie ma pełnego dostępu do zwróconej kwoty VAT. Środki zgromadzone na tym rachunku można wydatkować tylko w ściśle określonych celach. Warto dodać, że od 1 listopada 2019 r. oprócz opłacania podatku VAT z rachunku VAT podatnik ma także możliwość przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na zapłatę zobowiązania z tytułu: PIT, CIT czy składek ZUS.

Zwrot w terminie 60 dni na rachunek rozliczeniowy

            W art. 87 ust. 2 ustawy o VAT wskazano podstawowy termin zwrotu, który wynosi 60 dni. Zwrot ten nie zależy od rodzaju dokonywanych zakupów, z tytułu których podatnik w deklaracji wykazał podatek naliczony. Zatem zwrot w tym terminie nie wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Można go jednak skrócić do wcześniej wspomnianego terminu 25 dni.

Zwrot w terminie 180 dni na rachunek rozliczeniowy

            W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał czynności opodatkowanych podatkiem VAT i/lub nie wykazał dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju termin zwrotu VAT wynosi 180 dni zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy o VAT. Termin ten można skrócić do 60 dni, pod warunkiem, że podatnik oprócz pisemnego wniosku w tej sprawie, złoży zabezpieczenie majątkowe w wysokości odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku.

Źródło: www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: