Tag: umowa o pracę

Przyczyny wyłączające stosowanie limitów 3/33 przy zawieraniu umowy na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy (limit czasowy), a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (limit ilościowy),…

Zobacz więcej

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy z długo chorującym pracownikiem

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w przepisach okresy ochronne. W takim przypadku pracodawca ma prawo podjąć…

Zobacz więcej

Dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy

W większości przypadków przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania jednego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają  powierzenia pracownikowi dodatkowej pracy w ramach tej samej lub innej umowy o pracę. Jeżeli dodatkowe obowiązki mają być wykonywane na…

Zobacz więcej