Tag: pracownik

Przyczyny wyłączające stosowanie limitów 3/33 przy zawieraniu umowy na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy (limit czasowy), a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (limit ilościowy),…

Zobacz więcej

UPŁYW PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY

Stosunek pracy łączący pracownika i pracodawcę rodzi w niejednym przypadku szereg konfliktów, z których powstają potem wzajemne roszczenia. Dochodzenie owych roszczeń nie jest jednak nieograniczone w czasie i po jego określonym w ustawie upływie ulega przedawnieniu. Generalnie roszczenia ze stosunku…

Zobacz więcej

Kiedy można rozwiązać stosunek pracy z długo chorującym pracownikiem

Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy, spowodowana chorobą jest ochroną z art. 41 Kodeksu pracy. Zdarzają się sytuacje, kiedy niezdolność do pracy związana z tą chorobą trwa dłużej niż określone w przepisach okresy ochronne. W takim przypadku pracodawca ma prawo podjąć…

Zobacz więcej

Zwolnienie od pracy na udział w szczepieniu, w tym przeciwko COVID-19

W prawie pracy przewidzianych jest wiele różnych zwolnień od pracy. Za czas wolny od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia bądź nie – w zależności od tego, jak stanowi konkretny przepis dotyczący danego zwolnienia. Udział w szczepieniu generalnie uzasadnia udzielenie…

Zobacz więcej

Dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy

W większości przypadków przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania jednego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają  powierzenia pracownikowi dodatkowej pracy w ramach tej samej lub innej umowy o pracę. Jeżeli dodatkowe obowiązki mają być wykonywane na…

Zobacz więcej

Udzielanie pracownikowi zaległego urlopu w okresie epidemii COVID-19

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych przywilejów pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Jego głównym celem jest przede wszystkim regeneracja sił psychofizycznych pracownika. Dlatego też urlop wypoczynkowy powinien on być udzielany na bieżąco, w ramach tego roku kalendarzowego, za który…

Zobacz więcej

ZAŚWIADCZENIE A1 – WARUNKI DLA PRACOWNIKA

Z biegiem czasu coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na delegowanie pracowników do pracy za granicą. Pracownicy wysłani do pracy do innych krajów członkowskich Unii, EOG lub Szwajcarii nadal mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu w Polsce. Potrzebne jest do tego poświadczenie…

Zobacz więcej

Jakie uprawnienia pracownicze trzeba wykorzystać do końca roku?

Niektóre uprawnienia przysługujące pracownikom w ramach zatrudnienia na stosunku pracy mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach danego roku kalendarzowego. Jednym z takich uprawnień związanych z rodzicielstwem jest zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Przysługuje…

Zobacz więcej