Zatrudnienie

Nowe uprawnienia dla rodziców dzieci do 8 roku życia

Od 26 kwietnia 2023 roku rodzice posiadający dzieci do lat 8 mogą korzystać z elastycznej organizacji pracy. Pojęcie „elastycznej organizacji pracy” definiuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. Na podstawie zawartej w niej definicji pojęcie…

Zobacz więcej

Ustalanie odprawy dla powołanego do służby wojskowej

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP określa jakie uprawnienia jakie przysługują pracownikowi powołanemu do służby wojskowej. Jednym z uprawnień jest prawo do odprawy pieniężnej, która jest obliczana na zasadach właściwych dla ustalenia ekwiwalentu urlopowego. Komu przysługuje odprawa? W myśl art. 125 ustawy…

Zobacz więcej

Ulgi w ZUS dla zatrudniających młodych bezrobotnych

Po zawarciu umowy o pracę pracodawca generalnie opłaca za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne do ZUS. Jeśli pracownik przed podjęciem zatrudnienia posiadał status bezrobotnego i spełniał wymagane przepisami warunki, to pracodawca przez pewien okres nie opłaca za niego składek na…

Zobacz więcej

Ważna zmiana zasiłkowa

Okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego będący okresem ochronnym w rozumieniu artykułu 53 Kodeksu Pracy wynosi 182 dni (w przypadku powstania niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub okresem ciąży jest to 270 dni). Pracodawca zasadniczo może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym dopiero po…

Zobacz więcej

Zmiany w rocznych PIT-ach za 2021 r.

Polski Ład wprowadza szereg zmian do ustaw podatkowych, w tym najwięcej do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wszystkie jednak zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r. – część z nich znajdzie już zastosowanie w rocznych PIT-ach za 2021 r. Rozszerzenie preferencji dla małżonków…

Zobacz więcej

Prezes zapłaci 9-proc. składkę zdrowotną. Chyba że spółka zmieni umowę

Od 1 stycznia 2022 r. składkę zdrowotną zapłacą „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. Będzie to pełniejsza realizacja zasady solidaryzmu społecznego.             Według projektu ustawy podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne…

Zobacz więcej

Dni wolne na poszukiwanie pracy dla niepełnoetatowca

Pracownikowi, któremu pracodawca wypowiedział umowę o pracę, przysługuje przy określonej długości wypowiedzenia zwolnienie na poszukiwanie pracy. Zostało ono określone w dniach i ma charakter odpłatny. Zwolnienie to przysługuje także pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dni na poszukiwanie pracy Na mocy art. 37 K.p. w okresie co…

Zobacz więcej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników

Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W razie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z woli pracodawcy może być konieczne zawarcie umowy szkoleniowej. Natomiast gdy…

Zobacz więcej

Przyczyny wyłączające stosowanie limitów 3/33 przy zawieraniu umowy na czas określony

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy (limit czasowy), a łączna liczba tych umów nie może przekraczać 3 (limit ilościowy),…

Zobacz więcej

UPŁYW PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ZE STOSUNKU PRACY

Stosunek pracy łączący pracownika i pracodawcę rodzi w niejednym przypadku szereg konfliktów, z których powstają potem wzajemne roszczenia. Dochodzenie owych roszczeń nie jest jednak nieograniczone w czasie i po jego określonym w ustawie upływie ulega przedawnieniu. Generalnie roszczenia ze stosunku…

Zobacz więcej