Zgodnie z przepisami BHP zapewniamy pracownikom wodę i inne napoje. Czy wartość tych świadczeń podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

 

Nie. Od wartości wydanej pracownikom wody oraz innych napojów nie należy pobierać zaliczki na podatek ani składek ZUS.

 

Na podstawie § 112 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.), pracodawca ma obowiązek zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Zwróć uwagę!

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj oraz miejsce wykonywania pracy, a także warunki atmosferyczne, wodę zdatną do picia lub inne napoje (np. soki, wodę mineralną, kawę, herbatę).

Zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. nr 60, poz. 279). Z przepisów tego rozporządzenia wynika, że pracodawca zapewnia napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy, pracownikom zatrudnionym:

  • w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC,
  • w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1.000,
  • przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC,
  • przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1.500 kcal (6.280 kJ) u mężczyzn i 1.000 kcal (4.187 kJ) u kobiet,
  • na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Napoje muszą być zapewnione w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy, a w przypadku pracowników zatrudnionych w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25oC – napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Wartość otrzymanej przez pracownika wody oraz napojów stanowi przychód ze stosunku pracy. Nie oznacza to jednak, że od dokonanych świadczeń należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. A to dlatego, że przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof. W myśl tego przepisu, świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ile zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodajmy, że wolna od podatku jest także wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (art. 21 ust. 1 pkt 11b updof).

Objęte zwolnieniem od podatku świadczenia, tj.:

  • świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
  • otrzymane przez pracowników bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające do otrzymania na ich podstawie m.in. napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom tych napojów,

nie stanowią również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Źródło: www.gofin.pl