Złożyłem deklarację VAT-7 wraz z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nadwyżki nie otrzymałem, gdyż należne mi pieniądze urząd skarbowy przelał na konto komornika sądowego, który prowadził egzekucję przeciwko mnie. Czy urząd miał takie prawo?

Co do zasady, nie podlegają egzekucji prawa niezbywalne, chyba że możność ich zbycia wyłączono umową, a przedmiot świadczenia nadaje się do egzekucji albo wykonanie prawa może być powierzone komu innemu. Wynika to z art. 831 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm.).

Prawa niezbywalne to takie, które nie mogą być skutecznie przeniesione w drodze czynności cywilnoprawnej na inną osobę. Niezbywalnymi są prawa niemajątkowe, niektóre prawa majątkowe oraz prawa o charakterze publicznoprawnym. Do kategorii praw niezbywalnych zalicza się m.in. nadpłatę podatku oraz kwotę zwrotu różnicy podatku VAT. Taki pogląd wyraził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 26 października 2004 r., sygn. akt I ACa 5/04. Zdaniem sądu, zbywalność tego prawa byłaby sprzeczna z ustawą o VAT oraz Ordynacją podatkową. Dlatego jest wyłączona spod egzekucji sądowej.

Należy zwrócić uwagę, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 listopada 2005 r. orzekł, że ograniczenie egzekucji na podstawie art. 831 § 1 pkt 3 K.p.c. nie dotyczy kwoty różnicy podatku podlegającej zwrotowi. Sąd w swoim orzeczeniu stwierdził, że jeżeli na podstawie takiego prawa dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja z przedmiotu tego świadczenia jest dopuszczalna. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną także wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe.

Powyższy pogląd podzielił także WSA w Gdańsku w prawomocnym wyroku z dnia 27 lutego 2013 r., sygn. akt I SAB/Gd 2/13.

Wobec powyższego urząd skarbowy miał obowiązek przekazać zajętą wierzytelność Czytelnika z tytułu zwrotu różnicy podatku VAT na rachunek komornika sądowego.

Źródło: www.gofin.pl