Znowelizowana ustawa o VAT wprowadziła nowe sankcje dla podatników, którzy nie dokonują terminowego przeglądu kasy fiskalnej. 

Warto wskazać, iż obecnie obowiązujące przepisy przewidują sankcje jedynie w stosunku do podatników korzystających z ulgi na zakup kas rejestrujących.

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej (zarówno „tradycyjnej” jak i online) w terminach określonych w przepisach (tj. nie rzadziej niż co 2 lata) obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na niego karę pieniężną w wysokości 300,00 zł.

Serwisy dodatkowo będą zobowiązane przekazywać co miesiąc do naczelnika urzędu skarbowego informacje dotyczące wykonanych przez siebie przeglądów. Urzędy będą więc posiadały informacje o tym, czy podatnicy w terminie zgłaszają swoje kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego.

Dodatkowo, w przypadku podatników korzystających z nowo wprowadzonych kas online wszystkie informacje dotyczące przeglądu kasy będą na bieżąco przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas i analizowane przez administrację skarbową.

Wypełnienie tego obowiązku będzie weryfikowane na podstawie wpisu wyniku przeglądu technicznego w książce kasy rejestrującej. Karę pieniężną będzie się uiszczać bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W związku z powyższym należy  zweryfikować datę ważności przeglądu technicznego kas rejestrujących posiadanych przez przedsiębiorstwo  i dokonywać przeglądu w wymaganym terminie (nie rzadziej niż 2 lata).