Czasami złe decyzje finansowe powodują, że przedsiębiorcom trudno utrzymać płynność. Właściciele i jednocześnie zarządzający spółkami twierdzą, że wystarczy sprzedać spółkę z o.o. lub akcyjną i zmienić jej władze, aby jej poprzedni zarząd uwolnił się od zobowiązań, np. długu w ZUS.

To jednak nieprawda!

Sprzedaż udziałów w spółce osobie fizycznej lub innej spółce, bardzo często odbywa się za symboliczną „złotówkę”. Rzeczywista kwota natomiast przekazywana jest „pod stołem”. Nowy właściciel odwołuje stary zarząd i powołuje nowy.

Taki zabieg jednak nie oznacza, że pozbyliśmy się długu. Spółka zarówno przed, jak i po sprzedaży ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.

Jeżeli egzekucja z jej majątku jest niemożliwa, odpowiedzialność za jej długi ponoszą solidarnie członkowie zarządu, a zakończenie współpracy ze spółką czy jej sprzedaż nic nie zmienia.

Członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za należności z tytułu składek, czyli składki, odsetki, koszty egzekucyjne i upomnienia oraz dodatkową opłatę, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Od odpowiedzialności mogą uwolnić się jedynie, wykazując, że we właściwym czasie zgłosili wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez ich winy.

Mogą także wskazać mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości wobec ZUS w znacznej części. O odpowiedzialności zarządu ZUS orzeka w drodze decyzji, na której wydanie, ma 5 lat licząc od końca roku, w którym ona powstała. 

Co zrobić, gdy nasze zadłużenie w ZUS przekracza możliwości spłaty? W takim wypadku można rozłożyć dług na raty.

W tym celu musimy złożyć do ZUS wniosek, w którym uzasadnimy, dlaczego nie jesteśmy wstanie spłacić zadłużenia jednorazowo.

Wnioski można składać: elektronicznie, pisemnie, bądź ustnie – do protokołu lub telefonicznie (aby złożyć wniosek w tej formie płatnik musi mieć profil na platformie PUE).

Klienci ZUS, którzy mają problemy ze spłatą należności, mogą skorzystać z pomocy specjalnych doradców.