Kasa fiskalna online a ewidencja sprzedaży

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, określone grupy przedsiębiorców mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych online. Obowiązek ten jest wprowadzany stopniowo dla poszczególnych branż. Obecnie podatnicy mają możliwość rejestrowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, jak i kas fiskalnych online. W związku z powyższym stosowanie kasy fiskalnej online na chwilę obecną jest dobrowolne (za wyjątkiem określonych branż).

Jeżeli jednak podatnik będzie rejestrować sprzedaż na kasie fiskalnej online, zobowiązany jest do spełnienia określonych przepisami warunków, między innymi zobligowany jest zapewnić połączenie kasy online z Centralnym Repozytorium Kas, w celu przesyłania danych dotyczących dokonanej przez przedsiębiorcę sprzedaży.

Zgodnie z art. 111a ust. 3 sposób połączenia kasy online z Centralnym Repozytorium Kas, musi zapewniać:

– przesyłanie danych z kasy fiskalnej w sposób ciągły, bezpośredni i zautomatyzowany lub na żądanie Szefa KAS (Krajowej Administracji Krajowej) w postaci elektronicznej zgodnej ze strukturą określoną przepisami;

– przesyłanie poleceń dotyczących fiskalizacji kasy, sposobu i zakresu pracy kasy oraz przesyłania danych z kasy;

– prawidłowość pracy kasy.

Kasa online a brak internetu – jak sobie poradzić?

Podatnik powinien dopełnić wszelkich czynności, aby zapewnić połączenie swojej kasy online z Centralnym Repozytorium Kas. Jeżeli jednak zdarzy się sytuacja, że połączenie to zostanie utracone, wówczas podatnik jest zobowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży. Przy czym w zależności od okresu utraty połączenia, podatnik powinien podjąć dodatkowe kroki.

Jeżeli połączenie zostanie utracone czasowo, wówczas podatnik zobowiązany jest zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu usterek. Natomiast w przypadku, gdy połączenie zostanie utracone trwale – przedsiębiorca powinien ustalić z naczelnikiem urzędu skarbowego połączenie
w określonych odstępach czasowych.

Reasumując, podatnik który utracił połączenie z internetem, może dokonywać sprzedaży, ale powinien taką sprzedaż rejestrować na kasie fiskalnej nawet w przypadku braku połączenia. Zatem jeżeli brak połączenia z kasą jest czasowy, powinien je zapewnić ponownie niezwłocznie po ustaniu przyczyn zerwania, a w przypadku trwałego braku połączenia – kwestię połączeń należy ustalić z naczelnikiem US.