Z obniżenia wymiaru etatu może skorzystać pracownik, dopóki jest uprawniony do wykorzystania urlopu wychowawczego, a więc do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Zasady korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego

Obniżenie wymiaru następuje na podstawie pisemnego wniosku pracownika – wniosek powinien zostać złożony na 21 dni przed rozpoczęciem pracy w obniżonym wymiarze. Gdyby pracownik nie zachował tego terminu w złożonym wniosku, pracodawca ma nadal obowiązek uwzględnienia prośby pracownika nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

Obniżenie wymiaru może nastąpić maksymalnie do ½ etatu, a czas pracy w obniżonym wymiarze może wynosić tyle co długość urlopu wychowawczego przysługującego pracownikowi, a więc do 35 miesięcy. Najczęściej jednak pracownicy wybierają obniżenie etatu przez 12 miesięcy, gdyż tylko w takim okresie pracownik korzysta ze szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem umowy o pracę.

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem

Pracownikowi, który korzysta z obniżenia wymiaru etatu zamiast z urlopu wychowawczego, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku o obniżenie etatu do powrotu do pracy w nieobniżonym wymiarze, ale maksymalnie przez 12 miesięcy. W stosunku do takich pracowników rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo w tzw. trybie dyscyplinarnym, czyli bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Ochrona przed wypowiedzeniem jest wyłączona również w przypadku dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników na podstawie ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych (art. 5 ust. 1 ustawy).

Jeśli jednak wniosek o obniżenie etatu zostanie przez pracownika złożony po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, to nie anuluje on jej skutku i umowa o pracę rozwiąże się w terminie wynikającym z czynności pracodawcy. Oznacza to zatem, że obniżenie etatu zostanie zastosowane tylko do tej daty i nie przedłuży czasu trwania stosunku pracy.