Z dniem 1 stycznia 2019 r. wprowadzony został nowy „Imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej” ZUS RPA. Jednym z pierwszych jego zastosowań jest wykazanie przychodu z tytułu wypłaty pracownikowi w styczniu 2019 r. wynagrodzenia należnego za miesiąc grudzień ubiegłego roku.

Raport ZUS RPA – 3 przypadki

Raport imienny ZUS RPA składa się:

  1. jeśli ubezpieczonemu w danym miesiącu wypłacono przychód, należny za inny rok kalendarzowy niż rok, którego raport dotyczy (rok podany w bloku I. Dane organizacyjne), i który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe lub – w razie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe,
  2. jeśli ubezpieczonemu w danym miesiącu obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego wypłacono przychód, np. dodatek stażowy, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest należny za dany miesiąc albo za inny rok kalendarzowy,
  3. za ubezpieczonego, który w danym miesiącu wykonywał pracę nauczycielską.

Oznacza to, że dokumentu ZUS RPA nie składa się cyklicznie za każdy miesiąc, a tylko za te miesiące, w których dana osoba otrzyma przychód podlegający oskładkowaniu przysługujący za lata poprzednie albo przychód wyłączony z podstawy wymiaru składek wypłacany obok świadczeń chorobowych, albo świadczyła pracę nauczycielską.

Sposób korekty danych wykazywanych w ZUS RPA

Jak wynika z wyjaśnień ZUS, gdy płatnik stwierdził, że błędnie wykazał dane dotyczące przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy bądź okres wykonywania pracy nauczycielskiej w złożonym raporcie ZUS  RPA,  to  korektę  danych  trzeba wykonać w zależności od popełnionego błędu. Jeśli błędnie wykazane zostały dane, które:

  • nie wpływają na podstawę wymiaru składek wykazaną w raporcie ZUS RCA za danego ubezpieczonego, to należy złożyć korektę ZUS RPA wraz z deklaracją rozliczeniową ZUS DRA,
  • mają wpływ na podstawę wymiaru składek wykazaną na raporcie ZUS RCA za danego ubezpieczonego, to składa się korektę ZUS RPA wraz z zestawem dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA).

Przykład
Wynagrodzenia grudniowe płatne w styczniu
Firma wypłaca 10 stycznia 2019 r. pensję za grudzień 2018 r. (płatną zgodnie z regulaminem do 10. dnia następnego miesiąca). Musi w takiej sytuacji, sporządzając rozliczenie należnych składek za styczeń, przekazać za pracowników do ZUS razem z raportami ZUS RCA także imienne raporty miesięczne o przychodach ubezpieczonego / okresach pracy nauczycielskiej ZUS RPA, w których wykazany zostanie przychód wypłacony w danym miesiącu, ale należny za inny rok kalendarzowy.

PODSTAWA PRAWNA: 

art. 4 pkt 6a, art. 41b–41f ustawy z 23 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.),

załącznik nr 16 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2018 r. poz. 2495).