Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Przedsiębiorca podejmujący się wykonywania kolejnej pozarolniczej działalności, składki społeczne opłaca tylko z jednego wybranego rodzaju działalności. Natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne generalnie należy opłacać od każdej prowadzonej działalności. Jeśli przedsiębiorca stosuje różne formy opodatkowania, to wtedy składkę zdrowotną oblicza od podstawy wymiaru ustalonej odrębnie dla każdej działalności.

Zasady ogólne

Osoba prowadząca działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (zwanej ustawą systemową), opłacająca podatek dochodowy od przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej, podatek liniowy) lub IP Box, za styczeń 2022 r. powinna zapłacić za siebie składkę zdrowotną od podstawy wymiaru nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku. Podstawa ta wynosi 4.665,78 zł, a naliczona od niej składka zdrowotna 419,92 zł. Natomiast w przypadku składki należnej za luty 2022 r. i kolejne miesiące, podstawę jej wymiaru osoby te będą ustalały w oparciu o wysokość firmowego dochodu. I tak, przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym powinien naliczać ją w wysokości 4,9% podstawy wymiaru. Jednak składka zdrowotna dla przedsiębiorców opłacających podatek dochodowy według skali podatkowej, liniowy lub IP Box nie może być  niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2022 r. – nie niższa niż 270,90 zł.

Natomiast w przypadku, gdy ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną działalność, o której mowa w art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zwanej ustawą zdrowotną, i podatek dochodowy z prowadzonej działalności opłaca na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej), art. 30c (liniowy) lub art. 30ca (IP Box) ustawy o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), składkę zdrowotną powinien opłacać od sumy dochodów, co wynika z art. 82 ust. 2a ustawy zdrowotnej. Takie też wyjaśnienie zawarł ZUS w poradniku pt. „Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek. Poradnik dla osób prowadzących pozarolniczą działalność…”, zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl. Jednak przepis ten zastrzega jednocześnie, że tak ustalona roczna podstawa wymiaru składki nie może być niższa niż iloczyn liczby miesięcy w roku składkowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i minimalnej płacy.

Zryczałtowany podatek

Przedsiębiorca, który w 2022 r. opłaca zryczałtowany podatek dochodowy, miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi:

  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku – jeśli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego nie przekroczą 60.000 zł (w 2022 r. podstawa ta wynosi 3.732,62 zł, a składka 335,94 zł),
  • 100% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego przekroczą 60.000 zł, ale nie będą wyższe niż 300.000 zł (w 2022 r. podstawa ta wynosi 6.221,04 zł, a składka 559,89 zł),
  • 180% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, gdy firmowe przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego będą wyższe niż 300.000 zł (w 2022 r. podstawa ta wynosi 11.197,87 zł, a składka 1.007,81 zł).

Przychód z prowadzonej działalności jest pomniejszany o kwoty opłaconych składek społecznych, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu.

Jeśli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną działalność opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to żeby ustalić limit przychodów warunkujących wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej (tj. 60%, 100% lub 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku), należy przyjąć sumę przychodów z tych działalności (art. 82 ust. 2b ustawy zdrowotnej).

Przedsiębiorcy na karcie i pozostałe osoby

Natomiast osoby, które z tytułu prowadzonej działalności opłacają podatek dochodowy w formie karty podatkowej zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym (…), od 1 stycznia 2022 r. podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. Tak przewiduje art. 81 ust. 2z ustawy zdrowotnej. W 2022 r. wynagrodzenie to wynosi 3.010 zł. Zatem w 2022 r. składka zdrowotna wynosi dla nich 270,90 zł (tj. 3.010 zł × 9%).

Dla wszystkich pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność wymienionych w art. 8 ust. 6 ustawy systemowej (innych niż wskazane w art. 81 ust. 2, ust. 2e i ust. 2z ustawy zdrowotnej), np. wspólników spółki komandytowej czy wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., w 2022 r. podstawę wymiaru składki zdrowotnej stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r., włącznie z wypłatami z zysku. Tak określa art. 81. ust. 2za ustawy zdrowotnej. Wynagrodzenie to wyniosło 6.221,04 zł, więc składka zdrowotna dla tych osób w br. wynosi 559,89 zł.

Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub ust. 2za ustawy zdrowotnej, uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka zdrowotna jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności. Przepis ten zastrzega jednocześnie, że jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5 ustawy zdrowotnej, tj.:

1) działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej,

2) działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej spółki z o.o.,

3) działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej,

4) działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej,

5) działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki partnerskiej,

wtedy składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.

Kilka firm i różne formy opodatkowania

We wspomnianym wcześniej poradniku ZUS zawarł wyjaśnienia dotyczące opłacania składki zdrowotnej m.in. w sytuacji, gdy ubezpieczony prowadzi kilka rodzajów działalności i opłaca podatek dochodowy według różnych form opodatkowania. Czytamy w nim, że wtedy: „(…) składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczasz odrębnie dla każdej z form podatkowych (zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa) od podstaw wymiaru ustalonej odrębnie dla działalności opodatkowanej daną formą. (…).”

W przypadku ubezpieczonego, który prowadzi kilka rodzajów działalności, do których stosuje różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzi działalność, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej (np. jest wspólnikiem w dwóch jednoosobowych spółkach z o.o.), ZUS wyjaśnia, że wówczas taka osoba: „(…) dodatkowo oblicza odrębną („jedną”) składkę od podstawy wymiaru właściwej dla osób nieuzyskujących przychodów z działalności gospodarczej, tj. od 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale (…).”

ZUS wyjaśnia też, że prowadząc kilka rodzajów pozarolniczej działalności i nie uzyskując przychodów kwalifikowanych dla celów podatkowych jako przychody z działalności gospodarczej, składkę zdrowotną należy opłacać od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w 2022 r. – 6.221,04 zł) odrębnie od każdego rodzaju prowadzonej działalności.

 

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 11 (1886), www.gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: