Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Założyłeś spółkę z o. o. w której jesteś jedynym wspólnikiem? Wiedz, że funkcjonowanie w ramach jednoosobowej spółki z o. o. rodzi określone konsekwencje prawne, m.in. taką, że udziałowiec spółki na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych traktowany jest jak osoba prowadząca pozarolniczą działalność.


Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki z o. o. lub będąca wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej zobowiązana jest dokonać zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. Każdy wspólnik takiej spółki, jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie:


– płatnika składek – na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, tj. numer PESEL i NIP (swój indywidualny, nie dotyczący spółki)


– siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona – na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu – na formularzu ZUS ZZA), z identyfikatorem PESEL.

Na podstawie zgłoszenia płatnika składek (formularz ZUS ZFA) zakładane jest w ZUS konto płatnika składek. Są na nim m.in. ewidencjonowane i rozliczane składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń. Podanie więc przez wspólnika spółki prawidłowych danych identyfikacyjnych w składanych dokumentach ubezpieczeniowych jest bardzo ważne, wpływa bowiem na poprawność prowadzonych rozliczeń w ZUS.


Wspólnicy spółek opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty. Przy czym kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonego na dany rok kalendarzowy.


Prowadzenie działalności w wieloosobowej spółce z o. o. nie stanowi tytułu do żadnych ubezpieczeń w ZUS. Tytułem takim jest wyłącznie sprawowanie funkcji wspólnika w jednoosobowej spółce z o. o.


W przypadku rejestracji i prowadzenia firmy w Polsce przez cudzoziemców odbywa się to na takich samych zasadach, jak w przypadku Polaków. Warunki, które powinien spełniać obcokrajowiec, aby móc założyć legalnie firmę w Polsce, określa ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej. 


Jeżeli cudzoziemiec nie prowadzi działalności w innym kraju (ani nie wykonuje pracy najemnej), a działalność prowadzi w ramach jednoosobowej spółki z o. o. wyłącznie w Polsce, podlegać będzie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych, tak samo jak inni polscy przedsiębiorcy.


Istotne znaczenie ma obywatelstwo obcokrajowca, czy pochodzi on z jednego z krajów Unii Europejskiej, czy z innego, nienależącego do Wspólnoty państwa, decyduje to o warunkach oraz dokumentach wymaganych do rejestracji firmy.
W przypadku obcokrajowców legitymujących się obywatelstwem państw:
–  członkowskich Unii Europejskiej;
–  członkowskich Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA);
–  należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez dane państwo z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi;
rejestracja nowej firmy odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku polskiego obywatela (art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Przepisy nie wymagają tu żadnych dodatkowych dokumentów.


Osoby spoza wymienionych krajów, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą w  Polsce, muszą posiadać dodatkowe zezwolenia, które uprawniają do założenia i prowadzenia firmy.

Źródło: infor.pl, gofin.pl, rp.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: