Kryptowaluty – uregulowanie zasad opodatkowania pkt.11 do art.17 ust.1 ustawy o PDOF  lub zysków kapitałowych art.7b ust.1 pkt.6 lit.f ustawy o PDOP

Przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej (czyli z wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną) są zaliczane do PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH.

Kosztami uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej są udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie lub zbycie waluty wirtualnej.

Koszty uzyskania przychodów są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Przy czym nadwyżka kosztów uzyskania przychodów nad przychodami z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej, uzyskanymi w roku podatkowym, powiększy koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia waluty wirtualnej poniesione w następnym roku podatkowym.

Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów a kosztami uzyskania przychodów.

Ważne!!! Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się  z innymi dochodami (przychodami) podatnika (wynika z nowego art.30b ust.5d ustawy o PDOF i ar.22d ust.4 ustawy o PDOP)

W zeznaniu wykazuje się koszty uzyskania przychodów także wtedy, gdy w roku podatkowym nie osiągnie się przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem przejściowym zawartym wart.23 ustawy nowelizującej, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio poniesionych na nabycie lub zbycie waluty wirtualnej, poniesione i nieodliczone od przychodów przed 1 stycznia 2019 można wykazać w zeznaniu składanym za 2019 r. (albo w pierwszym zeznaniu, o którym mowa w art.27 ust.1 ustawy o PDOP składanym za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018)

Przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 01 stycznia 2019r. Natomiast płatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 01 stycznia 2019, a zakończy po dniu 31 grudnia 2018, stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu dotychczasowym.