Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych zasad bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi gospodarki. Obecnie wiele branż nie może prowadzić swojej działalności. Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzi do spadku przychodów, a to może skutkować utratą płynności finansowej, co w konsekwencji może zagrażać dalszemu funkcjonowaniu firm. Główne rozwiązania tarczy branżowej 6.0 to m.in.:
zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r.,
– ustanowienie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2.080 zł,
 -dopłaty dla przedsiębiorców w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy (w tym umowy zlecenia),
– dotacja w wysokości do 5 tys. zł,
– zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. (za co wszystkie gminy otrzymają rekompensatę).

 Aby je otrzymać należy bowiem prowadzić działalność na podstawie konkretnego kodu PKD.

Zawiera ona rozwiązania, które mają pomóc firmom z branż najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii koronawirusa, w tym: gastronomicznej, weselnej, fitness, targowej, turystycznej, estradowej, filmowej, sprzedaży detalicznej (stragany i targowiska), kulturalno-rozrywkowej, rekreacyjnej, fotograficznej, fizjoterapeutycznej, edukacyjnej, transportowej i pralniczej. Pomoc państwa trafi do około 40 branż.

Ponadto, aby ułatwić przedsiębiorcom i pracownikom zrealizowanie badań lekarskich pracowników, po odwołaniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, wydłużono okresy i terminy związane z wykonywaniem (zawieszonych) profilaktycznych badań pracowników do 180 dni.


Mikrodotacja

Zgodnie z jej zapisami starosta będzie mógł jednorazowo udzielić, ze środków Funduszu Pracy, dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. O pomoc w tej formie aplikować będą mogli mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą i
których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r. 

Dotacja nie zostanie przyznana mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Dotacja będzie udzielana do wysokości 5.000 zł. Przedsiębiorca zobowiązany będzie do jej zwrotu, jeżeli nie będzie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Zwolnienie ze składek ZUS
Zwolnienie będzie przysługiwało tylko mikroprzedsiębiorcom oraz małym przedsiębiorcom z wymienionych wyżej branż. Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia do ZUS składek należnych za listopad 2020 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc do 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FS, FGŚP lub FEP. Płatnik będzie mógł z niego skorzystać, jeżeli:
– był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i
– przychód z prowadzonej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Wniosek w sprawie zwolnienia z opłacenia składek ZUS należnych za listopad 2020 r. płatnik powinien przekazać do ZUS drogą elektroniczną do 31 stycznia 2021 r.

Postojowe, czyli 2080 zł

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.
Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40 proc., przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.
Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną br., będzie ono wynosić 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dopłaty do każdego miejsca pracy
Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.
Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:
– prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
– przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc., w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
– nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
– nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
– nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Potrzebne oświadczenie o PKD

Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Źródło:
www.gofin.pl, www.wnp.pl, www.prezydent.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: