Nowe Rozporządzenie Ministra Finansów, które zaczęło obowiązywać od 01.05.2019 r. w sprawie kas rejestrujących zawiera kilka istotnych zmian. Jedną z nich jest sposób przypisania oznaczeń literowych do poszczególnych stawek podatku VAT w urządzeniach kas fiskalnych. Uchylone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z marca 2013 r. w którym to podatnicy zobowiązani byli do stosowania oznaczenia literowego od „A” do „G” w celu przyporządkowania odpowiedniej stawki podatku do nazw towarów czy usług. W rozporządzeniu tym zastrzeżono oznaczenie literą „A”  stawki podstawowej podatku VAT. Z kolei w przypadku pozostałych oznaczeń, od „B” do „G” występowała dowolność przypisania pozostałych stawek.

            Nowe wytyczne dotyczące oznaczeń literowych i ich przypisania w kasach fiskalnych muszą zostać odpowiednio zaprogramowane w odniesieniu do towarów i usług w następujący sposób:

  1. literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
  2. literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
  3. literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
  4. literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
  5. literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
  6. literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

            Zatem dowolność została zastąpiona porządkiem obowiązkowym, a podatnicy którzy przeoczą tą kwestię mogą spotkać się z negatywnymi konsekwencjami ze strony Urzędu Skarbowego. Warto zatem sprawdzić czy w używanych kasach oznaczenia są przyporządkowane zgodnie z nowymi wytycznymi. Jeśli nie, należy skontaktować się z serwisantem kasy, który sprawnie tą czynność wykona.

            Należy również podkreślić, że podatnicy dodatkowo zostali zobowiązani do przedstawienia na żądanie Urzędu Skarbowego w jaki sposób dokonali przyporządkowania odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.

Ustawodawca określił również termin stosowania dotychczasowego oznaczenia literowego od „A” do „G” odpowiednio do stawek podatku lub zwolnienia od podatku. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w rozporządzeniu, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli 1.05.2019 r., może stosować do dnia 31.07.2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” przyporządkowane do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.