Przdesiębiorco zgodnie z art. 10 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), zwolnienie ze składek za kwiecień i maj dotyczy również składek opłaconych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zobowiązany  z urzędu (bez dodatkowego złożenia wniosku) ponownie rozpatrzyć Twój wniosek o zwolnienie z opłacania składek złożony do 30 czerwca jeżeli:

-posiadałeś nadpłatę,

-dokonałeś płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem.

Wniosek zostanie ponownie rozpatrzony nawet w przypadku, gdy ZUS wcześniej odmówił Ci zwolnienia z opłacania składek.

Nowe przepisy weszły w życie z dniem 20 września 2020 r. Po tym terminie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, jeśli przedsiębiorcy na wskazany w przepisach dzień:

-zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych – będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych,

-zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych – będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych.

Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na złożony przez Ciebie, jako płatnika wniosek.

O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS wyśle Ci informację  na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.

Źródło: www.zus.pl