Zgodnie z uchwaloną ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie znaczące zmiany w zawieraniu umów o dzieło. Zgodnie z art. 22 płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy na nowym druku ZUS RUD.

Dzięki nowemu rejestrowi umów o dzieło Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy pozyskają cenne informacje, do których do tej pory nie mieli wglądu. Pomimo połączenia baz ubezpieczonych i podatników rząd nie był w stanie ustalić, ile osób zarabia wyłącznie na nieoskładkowanych umowach o dzieło, a kto tylko dorabia sobie w ten sposób do etatu czy zlecenia, spowodowało to problem z oszacowaniem kosztów przyznania świadczenia postojowego tym, którzy stracili przychody w pierwszej fali kryzysu wywołanego Covid-19.

Od dnia 01.01.2021 r. obowiązkiem każdego przedsiębiorcy będzie wysyłanie zgłoszenie na druku ZUS RUD, w którym będzie należało podać informacje o osobie, z którą została zawarta umowa o dzieło oraz wszelkie dane kontaktowe do niej. We wniosku należy opisać przedmiot umowy i okres, na jaki ją zawarto. Nowy wniosek nie będzie wymagał ujawnienia kwoty wynagrodzenia za wykonanie dzieła. Obowiązek rejestracji umowy o dzieło ma objąć tylko umowy zawierane od 2021 roku.

Rejestr umów o dzieło pozwoli sprawdzić, czy przedsiębiorcy prawidłowo stosują umowy o dzieło, czy służą im one do unikania obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku kontroli i nakazu przekwalifikowania umowy, kiedy okaże się, że dzieło dziełem nie jest, będzie istniał obowiązek zapłaty składek wraz z odsetkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Zapowiadane jest oskładkowanie umów-zlecenia osób, które pracują na etacie oraz tych, które łączą działalność gospodarczą z umowami zlecenia. Istnieje możliwość, że umowy o dzieło również zostaną oskładkowane, które na dzień dzisiejszy są zwolnione z jakichkolwiek składek ubezpieczeniowych. Oskładkowanie umów o dzieło przyniosłoby wpływy do budżetu, czego domagają się związkowcy, uważają również, że oskładkowanie wszystkich umów pozwoli na uniknięcie zamiany umów zlecenia na umowy o dzieło.

Źródło: www.gofin.pl, www.infor.pl www.rp.pl