Sprzedajesz usługi  w systemie bezobsługowym! Czy musisz posiadać  kasę rejestrującą?

Podatnik rozpoczynający świadczenie usług bezobsługowego mycia pojazdów nie musi sprzedaży tej ewidencjonować w kasie fiskalnej, pod warunkiem spełnienia przesłanek zawartych w poz. 40 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień. Bez znaczenia dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia pozostaje, czy automaty są wyposażone w liczniki.

         Obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wyłącznie podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. W określonych przypadkach sprzedaż ta korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania na mocy przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Poz. 2519).

Na mocy § 2 ust. 1 i poz. 40 załącznika do rozporządzenia, w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., zwolnieniu z ewidencjonowania podlega sprzedaż usług świadczonych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

  •  w bilonie lub banknotach,

lub

  •  w innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Prawodawca w § 8 ust. 3 rozporządzenia zastrzegł jednak, iż zwolnienie to nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług przed 1 stycznia 2019 r.

Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży dokonywanej za pomocą automatów.

         W przypadku podatnika świadczącego usługi przy użyciu bezobsługowej myjni, w sytuacji gdy automat ewidencjonuje dzień wykonania usługi ustalenie prawidłowego momentu obowiązku podatkowego nie sprawia żadnego problemu. Komplikacje następują w przypadku gdy automaty nie posiadają takiej funkcji. Z uwagi jednak na to, że podatek VAT jest co do zasady rozliczany za okresy miesięczne organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych zezwalają na opróżnianie automatów na koniec miesiąca i wykazywanie obowiązku podatkowego we właściwej deklaracji (tj. za ten miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy). Tak przykładowo uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.695.2018.1.MM

Jak dokumentować i ewidencjonować zrealizowaną sprzedaż?

         W przepisach dotyczących VAT ustawodawca nie przewidział szczególnego sposobu dokumentowania sprzedaży dokonywanej za pomocą automatów. Oznacza to, że podatnik w celu udokumentowania takiej sprzedaży może zastosować dowolną formę, przykładowo raport z pobrania gotówki z automatu czy też protokół inwentaryzacji kasety gotówkowej danego automatu. Należy także pamiętać, iż kwota gotówki wybranej z automatu jest kwotą brutto, a więc VAT należy policzyć rachunkiem „w stu”.