Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują zmiany VAT w e-handlu z konsumentami, wprowadzone w ramach tzw. pakietu e-commerce (patrz: ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. poz. 1163). W ramach tego pakietu przyjęto szereg nowych rozwiązań dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do UE.

W niniejszym artykule omawiamy objętą pakietem e-commerce sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) oraz procedury szczególne IOSS i USZ. Uwzględniono tu wyjaśnienia MF zawarte w ww. projekcie objaśnień.

  1. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI)

Definicja SOTI

Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego, pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

a) dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT lub do podmiotu niebędącego podatnikiem (w uproszczeniu – do konsumenta, tzw. dostawa B2C);

b) dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Dostawa towarów obejmuje także przypadki, gdy dostawca pośrednio uczestniczy w wysyłce lub transporcie tych towarów (podobnie jak w przypadku WSTO).

Za pośrednie zaangażowanie dostawcy w wysyłkę lub transport towarów (zgodnie z art. 5a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.) uznaje się w szczególności przypadki, gdy:

1) wysyłka lub transport towarów jest zlecana przez dostawcę osobie trzeciej, która dostarcza towary do nabywcy;

2) wysyłki lub transportu towarów dokonuje osoba trzecia, ale dostawca ponosi całkowitą lub częściową odpowiedzialność za dostarczenie towarów do nabywcy;

3) dostawca wystawia nabywcy fakturę i pobiera opłatę od nabywcy za wysyłkę lub transport, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, która organizuje wysyłkę lub transport towarów;

4) dostawca w jakikolwiek sposób reklamuje (zachęca) nabywcy usługi dostawcze osoby trzeciej, umożliwia kontakt nabywcy z osobą trzecią lub w inny sposób przekazuje tej osobie informacje, które są jej potrzebne do dostarczenia towaru zamawiającemu.

Towarów nie uważa się jednak za wysłane lub przetransportowane przez dostawcę lub na jego rzecz, w przypadku gdy nabywca transportuje towary samodzielnie lub z udziałem osoby trzeciej organizuje dostarczanie towarów, a dostawca nie bierze udziału bezpośrednio lub pośrednio w organizacji lub pomocy w organizacji wysyłki lub transportu towarów.

Miejsce dostawy

Miejscem dostawy w przypadku SOTI (w myśl art. 22 ust. 1 pkt 1b i 1c ustawy o VAT) jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów. Reguła ta ma zastosowanie w dwóch przypadkach, tj. gdy:

1) towary są importowane na terytorium innego państwa członkowskiego UE niż to, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, czyli gdy państwo importu nie jest państwem przeznaczenia towarów,

2) towary są importowane na terytorium państwa członkowskiego, w którym kończy się wysyłka lub transport towarów, pod warunkiem, że podatek VAT należny z tytułu SOTI ma zostać zadeklarowany w tzw. procedurze IOSS (lub na zasadach odpowiadających tym regulacjom), czyli gdy państwo importu jest równocześnie państwem przeznaczenia towarów.

Powyższa zasada nie ma zastosowania do dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków i towarów używanych:

– podlegających opodatkowaniu podatkiem zgodnie z procedurą szczególną VAT marży (lub podatkiem od wartości dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadających procedurze VAT marża),

– będących przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, jeżeli ich dostawa jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność odpowiadającą WDT.

W pozostałych sytuacjach (gdy miejscem dostawy nie jest miejsce zakończenia wysyłki lub transportu towarów) miejsce dostawy w odniesieniu do SOTI ustala się zgodnie z zasadą ogólną (patrz: art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Miejscem dostawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu, czyli zasadniczo państwo trzecie. W tym przypadku SOTI nie podlega zatem opodatkowaniu VAT na terytorium UE. Opodatkowany jest import takich towarów (o opodatkowaniu importu piszemy dalej).

UWAGA! Od 1 lipca 2021 r., zgodnie z przepisami celnymi, w przypadku towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, zgłoszenie do procedury celnej dopuszczenia do obrotu będzie możliwe wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów.

Przykład 1

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje odzież osobom prywatnym zamieszkałym w Niemczech za pośrednictwem sklepu internetowego. Przedsiębiorca jest zarejestrowany w systemie IOSS do procedury importu. Towary są wysyłane z jego magazynu w Chinach do miejsca zamieszkania osób prywatnych. Państwem importu są Niemcy. Wartość rzeczywista towaru (bez podatku) nie przekracza 150 euro.

W takiej sytuacji państwem importu i jednocześnie państwem zakończenia wysyłki są Niemcy. Ponieważ stosowana jest procedura importu (IOSS), miejscem dostawy towarów są Niemcy. Dostawa towarów podlega opodatkowaniu VAT w Niemczech. Import tych towarów będzie zwolniony z VAT.

Przykład 2

Dane takie jak w przykładzie 1, z tym że przedsiębiorca nie jest zarejestrowany w systemie IOSS do procedury importu.

W takiej sytuacji państwem importu (brak możliwości importu w innym państwie członkowskim UE) i jednocześnie państwem zakończenia wysyłki są Niemcy. Ponieważ nie jest stosowana procedura importu IOSS, miejscem dostawy towarów są Chiny. Zatem sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT w UE. W takim przypadku opodatkowany VAT będzie import tych towarów w państwie zakończenia wysyłki tych towarów, tj. w Niemczech.

Przykład 3

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Chinach sprzedaje odzież osobom prywatnym zamieszkałym w Polsce za pośrednictwem sklepu internetowego. Towary są wysyłane z Chin do miejsca zamieszkania osób prywatnych. Towary importowane są bezpośrednio do Polski (import w Polsce). Wartość rzeczywista towaru (bez podatku) nie przekracza 150 euro.

Miejscem dostawy towarów jest/są:

1) Polska – jeżeli przedsiębiorca jest zarejestrowany w systemie IOSS do procedury importu i jest stosowana procedura importu,

2) Chiny – jeżeli przedsiębiorca nie jest zarejestrowany w systemie IOSS do procedury importu i nie jest stosowana procedura importu; w takim przypadku SOTI nie podlega opodatkowaniu VAT w UE – opodatkowaniu VAT podlega import towarów; VAT jest należny z tytułu importu towarów na zasadach ogólnych w państwie członkowskim przeznaczenia (zakończenia wysyłki), czyli w Polsce.

1.2. Procedura szczególna IOSS

Od 1 lipca 2021 r. podatek z tytułu importu towarów kupionych przez Internet jest płatny od wszystkich towarów importowanych do UE, niezależnie od ich wartości. W związku z powyższym, w przepisach o VAT wprowadzono tzw. Import One-Stop Shop (IOSS), czyli specjalną procedurę importu dla SOTI z państw trzecich, w celu ułatwienia przedsiębiorcom deklarowania i opłacania podatku VAT należnego od sprzedaży towarów o niskiej wartości (do 150 euro).

Jest to system elektroniczny umożliwiający podatnikom dokonującym dostawy towarów wysyłanych z państw trzecich na rzecz konsumentów (B2C) zlokalizowanym w państwach członkowskich, w których nie mają oni, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej, zadeklarowanie i zapłacenie podatku VAT w tych państwach członkowskich w „jednym okienku” za pomocą dedykowanego portalu internetowego, w państwie członkowskim, w którym są zidentyfikowani (państwie członkowskim identyfikacji – PCZI). Dzięki IOSS podatnicy unikają rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim, w którym ma miejsce dostawa towarów (państwie członkowskim konsumpcji – PCZK).

IOSS dostępny jest dla podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej w UE oraz dla podatników niemających siedziby w UE, którzy dokonują sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) o wartości rzeczywistej do 150 euro. IOSS nie jest systemem obowiązkowym, lecz jest fakultatywny dla podatników.

Podsumowując, IOSS ma na celu uproszczenie obowiązków w zakresie podatku VAT dla podatników dokonujących SOTI, poprzez umożliwienie im:

– elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim będącym państwem członkowskim identyfikacji,

– deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji w państwie członkowskim identyfikacji.

Zasady stosowania procedury importu

Procedura importu umożliwia rozliczenie VAT należnego z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) państwu członkowskiemu konsumpcji, za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji.

Procedura importu obejmuje dostawy towarów, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

-towary są wysyłane z państwa trzeciego w momencie dostawy,

-towary są wysyłane w jednej przesyłce o wartości rzeczywistej maksymalnie 150 euro,

-towary są wysyłane/transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz do nabywcy w państwie członkowskim UE (dotyczy to również przypadku, gdy dostawca jest pośrednio zaangażowany w wysyłkę lub transport towarów z państwa trzeciego).

Z procedury importu nie można korzystać, jeśli:

-towar podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym (niezależnie od tego, czy wartość rzeczywista przesyłki przekracza 150 euro, czy nie),

-jest to dostawa do firmy (B2B).

UWAGA! Podatnik korzystający z procedury importu stosuje ją do wszystkich transakcji sprzedaży na odległość towarów importowanych.

Podmioty uprawnione do procedury importu

Z procedury importu może korzystać dokonujący sprzedaży na odległość towarów importowanych:

1) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE,

2) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE albo podatnik niemający siedziby na terytorium UE, reprezentowany przez pośrednika (uwaga! podatnik nie może jednocześnie ustanowić więcej niż jednego pośrednika),

3) podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego, z którym UE zawarła porozumienie o wzajemnej pomocy o zakresie zbliżonym do zakresu dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń oraz rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (uwaga! podatnik może korzystać z procedury importu, jeżeli dokonuje sprzedaży na odległość towarów importowanych z państwa trzeciego, na terytorium którego posiada siedzibę).

Rejestracja do procedury importu

Podatnik, który decyduje się na skorzystanie z procedury importu, musi zarejestrować się tylko w jednym państwie członkowskim, tzw. państwie członkowskim identyfikacji (PCZI).

Państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie, w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej. Natomiast jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej na terenie UE, ale:

posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE – państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie, w którym posiada to stałe miejsce prowadzenia działalności,

posiada więcej niż jedno stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w UE – państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie, które wybiera w celu korzystania z procedury importu.

Z kolei jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie UE, państwem członkowskim identyfikacji jest państwo członkowskie, które podatnik wybiera w celu korzystania z procedury importu.

UWAGA! Terytorium Irlandii Północnej traktowane jest jako terytorium UE, a nie kraj trzeci. Przedsiębiorcy z siedzibą działalności gospodarczej w Norwegii i prowadzący z Norwegii SOTI nie muszą ustanawiać pośrednika.

Działanie przez pośrednika

Podatnik, który nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie UE, chcąc zarejestrować się do procedury importu, musi ustanowić pośrednika, który jest czynnym podatnikiem VAT w państwie członkowskim identyfikacji. Korzystanie z procedury importu jest w takim przypadku możliwe wyłącznie poprzez pośrednika, który działa w imieniu i na rzecz podatnika, który go ustanowił. Natomiast podatnik, który posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie UE, może ustanowić pośrednika.

Pośrednik wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony, obowiązki tego podatnika w zakresie złożenia zgłoszenia o zamiarze skorzystania z procedury importu przez tego podatnika, rozliczania VAT w procedurze importu, w tym w zakresie sporządzania deklaracji VAT i zapłaty VAT, prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji, jej udostępniania, a także inne czynności wynikające z przepisów regulujących IOSS. Pośrednik odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.

Szczegółowe warunki i zasady ustanawiania pośrednika w Polsce określa art. 138c i art. 138d ustawy o VAT.

Obowiązki formalne

• Rejestracja podatnika/pośrednika

Podatnik, który dokonuje SOTI, chcąc rozliczać VAT w procedurze importu, powinien w państwie członkowskim identyfikacji dokonać zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania z tej procedury. Organem podatkowym właściwym w sprawie procedury importu w przypadku podatników, dla których państwem członkowskim identyfikacji będzie Polska, jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Rejestracji do procedury importu dokonuje się za pomocą formularza VII-R (dotyczy podatnika) lub VII-RP (dotyczy pośrednika).

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, potwierdzając zgłoszenie podatnika, nadaje podatnikowi albo pośrednikowi (dla każdego podatnika, którego reprezentuje) numer identyfikacyjny VAT na potrzeby korzystania z procedury importu. Natomiast potwierdzając zgłoszenie pośrednika, naczelnik urzędu skarbowego nadaje mu indywidualny numer identyfikacyjny na potrzeby działania jako pośrednik w imieniu i na rzecz podatników korzystających z procedury importu.

UWAGA! Numer identyfikacyjny VAT wydawany jest wyłącznie do celów procedury importu. Nie może być on wykorzystany w żadnej innej procedurze szczególnej. Numer ten nie jest numerem identyfikacyjnym VAT.

• Obowiązek podatkowy i stawka VAT

Obowiązek podatkowy z tytułu SOTI w ramach procedury importu, zgodnie z art. 138f ustawy o VAT, powstaje w momencie dokonania dostawy towarów. Dostawę towarów uważa się za dokonaną w momencie zaakceptowania płatności w rozumieniu art. 61b rozporządzenia 282/2011. Jest to moment, w którym podatnik korzystający z procedury importu lub osoba działająca na jego rzecz otrzymują potwierdzenie płatności, wiadomość o autoryzacji płatności lub zobowiązanie nabywcy do dokonania płatności, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi najwcześniej, bez względu na to, kiedy dojdzie do faktycznego wpłacenia kwoty pieniężnej.

W przypadku rozliczania SOTI w ramach procedury importu właściwa stawka VAT to ta, która ma zastosowanie do danego towaru w państwie członkowskim UE, w którym dochodzi do dostawy.

• Deklaracje VAT

Podatnik zidentyfikowany na potrzeby procedury importu albo pośrednik działający na rzecz podatnika są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje VAT na potrzeby tej procedury do właściwego urzędu skarbowego.

Deklaracje VAT należy składać za okresy miesięczne, w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (niezależnie od tego, czy sprzedaż na odległość towarów importowanych objęta procedurą importu miała miejsce). W przypadku, gdy podatnik stosujący szczególną procedurę importu w trakcie okresu rozliczeniowego nie dokonywał żadnej sprzedaży na odległość towarów importowanych objętych tą procedurą oraz nie dokonuje korekt odnoszących się do poprzednich deklaracji, wówczas podatnik (lub jego pośrednik) składa zerową deklarację VAT.

Termin złożenia deklaracji (koniec miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu) obowiązuje również w przypadku, gdy dzień ten przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Kwoty w deklaracji VAT wyrażane są w euro. W przypadku, gdy płatności z tytułu sprzedaży na odległość towarów importowanych dokonywano w innych walutach niż euro, do ich przeliczenia na euro stosuje się kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – kurs wymiany opublikowany następnego dnia.

• Zapłata

Podatnik (lub pośrednik) jest obowiązany do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT, której dotyczy wpłata, do końca miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku dokonania płatności (odmiennie niż w przypadku składania ww. deklaracji VAT), jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

• Ewidencja

Podatnik korzystający z procedury importu (albo pośrednik w odniesieniu do każdego z podatników, których reprezentuje) ma obowiązek prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą importu, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c ust. 2 rozporządzenia 282/2011.

Ewidencja jest udostępniana przez podatnika/pośrednika drogą elektroniczną na każde żądanie państwa członkowskiego identyfikacji oraz państwa członkowskiego konsumpcji. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających udostępnienie ewidencji drogą elektroniczną, ewidencję udostępnia się w sposób i w terminie wskazanych przez właściwy organ podatkowy. Ewidencję należy przechowywać przez okres 10 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży na odległość towarów importowanych.

Ewidencja powinna zawierać następujące informacje:

a) oznaczenie państwa członkowskiego konsumpcji, w którym dokonywana jest dostawa towarów,

b) opis oraz ilość towarów będących przedmiotem dostawy,

c) datę dokonania dostawy towarów,

d) podstawę opodatkowania ze wskazaniem zastosowanej waluty,

e) wszelkie kolejne kwoty podwyższające lub obniżające podstawę opodatkowania,

f) zastosowaną stawkę VAT,

g) kwotę należnego VAT ze wskazaniem zastosowanej waluty,

h) datę i kwotę otrzymanych płatności,

i) w przypadku gdy wystawiono fakturę – informacje zawarte na fakturze,

j) informacje wykorzystywane do określenia miejsca, w którym rozpoczyna się i kończy wysyłka lub transport towarów do nabywcy,

k) wszelkie dowody dotyczące możliwych zwrotów towarów, w tym podstawę opodatkowania i zastosowaną stawkę VAT,

l) numer zamówienia lub niepowtarzalny numer transakcji,

m) niepowtarzalny numer przesyłki w przypadku, gdy podatnik ten bezpośrednio uczestniczy w dostarczaniu towarów.

Import towarów a procedura importu

Import każdego towaru do UE, bez względu na jego wartość rzeczywistą, co do zasady, podlega opodatkowaniu VAT.

Jeżeli przedsiębiorca jest zarejestrowany do procedury importu w systemie IOSS, import towarów nabytych w ramach SOTI jest zwolniony z podatku w każdym państwie członkowskim UE, jeśli wartość rzeczywista towaru na przesyłkę nie przekracza 150 euro. Zwolnienie to jest stosowane, jeżeli w zgłoszeniu celnym zostanie podany ważny numer IOSS. Ma to na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania tych samych towarów. W przypadku nieprawidłowego lub brakującego numeru rejestracyjnego IOSS należy uiścić podatek od importu na zasadach ogólnych.

Jeżeli przedsiębiorca nie zdecyduje się na korzystanie z IOSS, wówczas import takiego towaru podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych (standardowe zgłoszenie celne) lub z wykorzystaniem tzw. procedury USZ (patrz pkt 1.3.), a VAT z tytułu importu tego towaru jest płacony przez nabywcę.

Przykład 1

Przedsiębiorca (siedziba działalności gospodarczej w Polsce) sprzedaje odzież o wartości rzeczywistej (bez podatku) nieprzekraczającej 150 euro konsumentom w Polsce i Czechach za pośrednictwem sklepu internetowego. Towary są wysyłane z magazynu położonego w USA do konsumentów w Polsce i Czechach (państwo importu = państwo zakończenia wysyłki/transportu do konsumenta).

Przedsiębiorca może rozliczyć podatek VAT należny z tytułu dokonywanej sprzedaży towarów za pośrednictwem IOSS w ramach procedury importu. W tej sytuacji przedsiębiorca, jako podmiot z Polski, może zarejestrować się do procedury importu w Polsce.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na korzystanie z IOSS (może ustanowić pośrednika), powinien zadeklarować i zapłacić VAT należny z tytułu dokonanej sprzedaży w Polsce i Czechach za pośrednictwem IOSS w Polsce (w państwie członkowskim identyfikacji = siedziby). Import takiego towaru będzie zwolniony z VAT, jeżeli w momencie odprawy celnej zostanie przedstawiony właściwym organom celnym w zgłoszeniu celnym ważny nr IOSS przedsiębiorcy.

Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie podejmie decyzji o przystąpieniu do IOSS, miejscem dostawy towarów będą USA (państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów), a import tego towaru będzie opodatkowany na zasadach ogólnych (tj. standardowe zgłoszenie celne z zestawem danych H7 lub USZ) we właściwym dla odbiorcy towaru państwie członkowskim konsumpcji (dla odbiorcy w Polsce – terytorium naszego kraju; dla odbiorcy w Czechach – Czechy).

Przykład 2

Przedsiębiorca (siedziba działalności gospodarczej poza UE) sprzedaje telefony o wartości rzeczywistej (bez podatku) przekraczającej 150 euro konsumentom w Polsce i Czechach za pośrednictwem sklepu internetowego. Towary są wysyłane do konsumentów z magazynu z Chin (państwo importu = państwo zakończenia wysyłki/transportu towarów).

Ponieważ wartość rzeczywista towaru (bez podatku) przekracza 150 euro, przedsiębiorca nie może korzystać z IOSS.

SOTI nie podlega opodatkowaniu na terytorium UE. Miejscem dostawy jest państwo, w którym rozpoczyna się wysyłka lub transport towarów (tu: Chiny).

Import towaru będzie opodatkowany na zasadach ogólnych, tj. w państwie członkowskim konsumpcji (dla odbiorcy z Polski – w Polsce; dla odbiorcy z Czech – w Czechach).

Zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej

Sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczana w szczególnej procedurze dotyczącej sprzedaży na odległość towarów importowanych (IOSS), została zwolniona z ewidencjonowania w kasie rejestrującej. Ponadto, do ww. transakcji nie ma zastosowania bezwzględny obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, nawet jeżeli ich przedmiotem są towary lub usługi wymienione w § 4 zmienianego rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas rejestrujących (np. komputery, wyroby elektroniczne i optyczne – PKWiU ex 26 i ex 27.11, czy usługi doradztwa podatkowego).

1.3. Procedura szczególna USZ

Jeżeli nie jest stosowana procedura importu (np. dostawca nie zdecydował się na korzystanie z IOSS), wówczas dostępny jest drugi mechanizm uproszczenia dla importu towarów, czyli szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów, tzw. procedura USZ.

W przypadku zastosowania tej procedury podatek VAT z tytułu importu towarów jest pobierany od konsumentów przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego (np. operatora pocztowego, firmę kurierską), która wpłaci go organom celnym w formie płatności miesięcznej.

W przypadku importu towarów USZ można zastosować do towarów:

– które są dostarczane do konsumentów w Polsce,

– których wartość rzeczywista nie przekracza 150 euro za przesyłkę,

 – które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym oraz

– które są dopuszczone do obrotu w państwie członkowskim, w którym kończy się wysyłka lub transport.

UWAGA! Procedura USZ jest fakultatywna dla operatorów.

Osoba odpowiedzialna za pobór podatku:

– oblicza i pobiera podatek w prawidłowej wysokości od osoby, dla której towary są przeznaczone, nie później niż w momencie doręczenia tej osobie przesyłki (osoba, dla której towary są przeznaczone, jest obowiązana do zapłaty podatku),

– składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklarację miesięczną (za deklarację miesięczną uznaje się sumę zgłoszeń celnych, dokonywanych według miejsca przedstawienia towarów organom celnym, zawierających całkowitą kwotę podatku pobranego w miesiącu, za który składane są te zgłoszenia celne – takie uproszczenie oznacza brak potrzeby tworzenia jakichkolwiek nowych, odrębnych dokumentów pełniących rolę tej deklaracji; zgłoszenie celne będzie zatem jedynym dokumentem, na podstawie którego osoba zgłaszająca towary organom celnym będzie dokonywała wpłaty podatku pobranego od odbiorcy towaru),

– wpłaca pobrany podatek w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Ponadto osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest obowiązana prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję towarów importowanych objętych procedurą USZ w sposób pozwalający na prawidłowe obliczenie i pobór podatku oraz wykazanie całkowitej kwoty pobranego podatku w deklaracji miesięcznej, a także sprawdzenie przez organ celny prawidłowości pobranego i wykazanego podatku. Ewidencja ta ma zawierać dane w odniesieniu do każdego towaru będącego przedmiotem importu, w tym kwotę obliczonego podatku, datę doręczenia towaru i datę pobrania podatku. Musi być ona przechowywana przez okres 10 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów. Osoba odpowiedzialna za pobór podatku musi udostępniać tę ewidencję drogą elektroniczną na każde żądanie organu celnego.

Dodatkowe uproszczenie polega na tym, że towary mogą podlegać jednej, standardowej stawce VAT (decyzja o przyjęciu takiego rozwiązania należy do państw członkowskich). Polski ustawodawca postanowił, że w tym przypadku stosowana będzie jedna, podstawowa stawka podatku – obecnie 23%.

Jeżeli osoby, dla których towary są przeznaczone, nie wyrażą zgody na zastosowanie podstawowej stawki podatku, ponieważ dla importowanych przez nich towarów w kraju ma zastosowanie obniżona stawka VAT, możliwe pozostaje zgłoszenie towarów organom celnym na zasadach ogólnych, w standardowym zgłoszeniu celnym, zgodnie z przepisami celnymi, z zastosowaniem odpowiedniej, obniżonej stawki VAT do importu takiego towaru.

Źródło: gofin.pl

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: