JDG

Nieobecność pracownika jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy

Nieobecność pracownika w miejscu pracy jest nie od dziś dużym problemem dla pracodawcy. Powoduje kłopoty w prawidłowej organizacji pracy. Dla drugiej strony niektóre rodzaje nieobecności (art. 41 kp) stanowią ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie może wypowiedzieć umowy…

Zobacz więcej

Czy warto być VATowcem ?

Przedsiębiorcy zakładający własną działalność stają przed wieloma wyborami. Decyzja o rejestracji jako podatnik VAT jest tego przykładem. Prawodawca daje podatnikom wybór, czy zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, czy raczej korzystać ze zwolnienia, które przysługuje tylko w określonych…

Zobacz więcej

Koszty czy inwestycja – Gdzie przebiega granica między remontem a ulepszeniem?

Z praktycznego punktu widzenia remont i ulepszenie, zwłaszcza w postaci modernizacji, to przedsięwzięcia o charakterze do siebie zbliżonym. Podatkowo dzieli je jednak „przepaść”, w którą wpadł już niejeden przedsiębiorca. Wprawdzie zarówno wydatki inwestycyjne, jak i remontowe mogą zostać uwzględnione w kalkulacji podatku dochodowego, ale szybkość tego rozliczenia…

Zobacz więcej

Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i zwrot wkładu w gotówce

Wspólnik spółki cywilnej może podjąć decyzję o zakończeniu współpracy i wystąpieniu ze spółki. W takim przypadku często pojawia się żądanie zwrotu uprzednio wniesionego wkładu w postaci gotówkowej. Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej i jednoczesny zwrot wkładu w gotówce generuje przychód…

Zobacz więcej

Brak kasy fiskalnej – jakie grożą konsekwencje?

Brak kasy fiskalnej a kara grzywny Na wstępie przypomnijmy, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.  Treść…

Zobacz więcej

Rozliczanie krajowych odcinków podróży zagranicznej

Praktycznie każda zagraniczna podróż służbowa składa się z odcinka lub odcinków krajowych oraz odcinka lub odcinków zagranicznych. Rozliczenie części zagranicznej nie sprawia raczej trudności interpretacyjnych, pojawiały się one natomiast przy rozliczaniu części krajowej. Podróż zagraniczna liczona łącznie Moment rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej…

Zobacz więcej

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna – kiedy jest wymagana?

Przedsiębiorca, który stacjonarnie prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Jak wygląda sprawa związana z kasą fiskalną w momencie sprzedaż przez Internet na rzecz osób fizycznych?                …

Zobacz więcej

Zatrudniasz osobę niepełnosprawną? Możesz starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON

Jesteś pracodawcą i chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego? Musisz spełnić poniższe warunki: Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie nie przysługuje na osoby,                         z którymi zawarto umowy…

Zobacz więcej