Każdy zakład pracy ma obowiązek posiadania apteczki pierwszej pomocy. Jest to ustawowy obowiązek nałożony na przedsiębiorców, wynikający wprost z przepisów BHP. 

Doprecyzowanie przepisu ma miejsce w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak stanowi jego § 44, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy, w szczególności:

  •  punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;
  • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. 

Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa.

Wydatki na wyposażenie zakładowej apteczki stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodu, gdyż obowiązek ich posiadania wynika wprost z przepisów prawa pracy i dotyczy przedsiębiorców, co prowadzi nas do wniosku, że jest to wydatek konieczny w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto, choć zakładowe apteczki mają służyć pracownikom, to nie można postawić tezy, że zaspokajają one ich prywatne potrzeby. Użycie leków czy środków znajdujących się w zakładowej apteczce jest bowiem konsekwencją zdarzeń mających miejsce w czasie pracy.

Trzeba również podkreślić, że rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa, że zawartość apteczki oraz ich ilość powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

W świetle tego przepisu wydaje się, że zakup wyposażenia apteczki, które przekracza i nie obejmuje elementów wskazanych przez lekarza, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Również te wydatki, które wykazują jedynie pośredni wpływ na prowadzoną działalność, dają czynnemu podatnikowi VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego. W takiej kategorii wydatków pośrednich z pewnością mieści się zakup apteczki do firmy.