Przedsiębiorcy zakładający własną działalność stają przed wieloma wyborami. Decyzja o rejestracji jako podatnik VAT jest tego przykładem. Prawodawca daje podatnikom wybór, czy zostać czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, czy raczej korzystać ze zwolnienia, które przysługuje tylko w określonych sytuacjach. 

Kto musi być podatnikiem VAT?

Na część przedsiębiorców polskie prawo nakłada konieczność rejestracji jako podatnik VAT nie dając żadnej możliwości skorzystania ze zwolnienia. Dotyczy to podatników, którzy wykonują usługi prawnicze, jubilerskie, usługi ściągania długów, w tym factoringu a także dość kłopotliwe ze względu na szerokość definicji – usługi doradztwa (z wyłączeniem usług związanych z doradztwem rolniczym).

Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT mają także osoby dokonujące sprzedaży m.in.:

 • przez Internet towarów takich jak: preparaty kosmetyczne i toaletowe, komputery, wyroby elektroniczne i optyczne, urządzenia elektryczne i nieelektryczne, sprzęt gospodarstwa domowego, maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • towarów opodatkowane podatkiem akcyzowym, oprócz energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych;
 • towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (np. metale szlachetne i wyroby jubilerskie);
 • terenów budowlanych;
 • budynków, budowli lub ich części;
 • hurtowo i detalicznie części do: pojazdów samochodowych, motocykli.
 • nowych środków transportu;

Kto jest zwolniony z VAT ?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przychodów ze sprzedaży. W przepisach wyróżnia się dwa typy zwolnień: zwolnienie przedmiotowe i zwolnienie podmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe przysługuje przedsiębiorcom, których przychody za miniony rok nie przekroczyły 200 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku, to limit uprawniający do zwolnienia należy obliczyć proporcjonalnie do okresu prowadzonej w roku podatkowym działalności.  Zwolnienie podmiotowe traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono kwotę limitu. Należy więc na bieżąco kontrolować wielkość obrotu w danym roku.

Niektórzy przedsiębiorcy zostali przez ustawodawcę zwolnieni przedmiotowo z opodatkowania podatkiem VAT. Zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług z podatku zwolnieni z podatku VAT zostali przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie:

 • opieki medycznej – lekarz, dentysta, pielęgniarka, położna lub psycholog,
 • prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym w przypadku nauczycieli
 • nauczania języków obcych,
 • finansowym, w tym: zarządzania funduszami inwestycyjnymi; ubezpieczeniowe; w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji; udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Komu opłaca się być podatnikiem VAT?

Ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy opłaca się być podatnikiem podatku VAT, wiele bowiem zależy od specyfikacji działalności. Status czynnego podatnika jest opłacalny, dla tych którzy uzyskują nadwyżki naliczonego VAT nad należnym. Są to przedsiębiorcy, którzy:

 • (np. zakup nowej maszyny), lub po prostu kosztowne zakupy (np. na rozpoczęcie działalności),

Kiedy bycie podatnikiem VAT jest nieopłacalne?

W określonych przypadkach bycie podatnikiem podatku VAT nie do końca się opłaca. Mowa o sytuacji, w której odbiorcami świadczonych usług bądź sprzedawanych towarów są osoby prywatne lub inni „nievatowcy”. W przypadku tych klientów podatek VAT będzie stanowił dodatkowe obciążenie, co z kolei zwiększy cenę przedmiotu sprzedaży, niekorzystnie  wpływając na konkurencyjność rynkową. Również przy niewielkich dochodach i rozliczeniu się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – bycie VATowcem raczej nie będzie opłacalne.

Bycie płatnikiem VAT wiąże się również z szeregiem obowiązków podatkowych. Konieczne jest prowadzenie ewidencji VAT, wypełnienie w prawidłowy sposób i składanie deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Jeśli prawo do odliczenia VAT zostanie zakwestionowane przez organ podatkowy obowiązkowe będzie opłacenie naliczonych odsetek.

Decyzję o byciu podatnikiem VAT należy dokładnie przeanalizować i rozważyć wszystkie za i przeciw. Należy pamiętać, że każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli zakładasz działalność i nie wiesz, czy rejestrować się do VAT, zapraszamy do naszego biura na konsultację.

Źródło:

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kiedy-warto-byc-podatnikiem-vat-a-kiedy-wybrac-zwolnienie