Przedsiębiorcy wystawiają ogromne ilości faktur. W związku z tym zdarzają się liczne pomyłki. Często popełnianym błędem jest wystawienie faktury z błędnymi danymi jej odbiorcy. Metodą służącą sprostowania błędu, który zauważy podatnik jest faktura korygująca.

Faktura korygująca- kiedy wystawiamy?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, dalej jako ustawa o VAT, fakturę korygującą wystawiamy w przypadku, gdy po wystawieniu faktury:

  1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
  2. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
  3. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,
  4. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura korygująca – dokumentacja potwierdzająca warunki korekty

W sytuacji, gdy fakturę otrzyma niewłaściwy podmiot, często nie chce on potwierdzić odbioru faktury korygującej. Podatnik uważa bowiem, że nie dokonywał z nami żadnej transakcji. Odsyła nam fakturę pierwotną i uważa, że nie musi już potwierdzać korekty faktury i tym samym nie ma chęci po jego stronie uzupełnienia dokumentacji potwierdzającej warunki korekty. W takiej sytuacji pomimo posiadania dwóch faktur nie możemy dokonać ich anulowania, ponieważ faktura została wprowadzona do obrotu prawnego.

W sytuacji, gdy kontrahent nie chce uzupełnić dokumentacji potwierdzającej warunki korekty, aby móc uznać, że została ona dostarczona, wystawca powinien dysponować odpowiednią dokumentacją. Winno z niej jasno wynikać, że klient jako nabywca towarów wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej. Powyższe potwierdza:

  • oświadczenie odstąpienia od umowy lub formularz zwrotu podpisany przez klienta,
  • korespondencja z klientem, np. korespondencja e-mail, w której wskazuje numer rachunku bankowego do dokonania zwrotu środków lub informuje o potrąceniu kwoty wynikającej z faktury korygującej podczas regulowania innych zobowiązań (czyli np. dokona wymiany zwracanego produktu na inny),
  • wyciąg z rachunku bankowego wnioskodawcy, zawierający przelewy wychodzące lub potwierdzenie dokonania przelewu przez wnioskodawcę, z których to dokumentów wynika, że wnioskodawca zwrócił klientowi kwotę wynikającą z faktury korygującej,
  • zestawienie zwróconych towarów w formie dokumentu magazynowego.