Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od 1 maja 2019 r. sprzedaż na rzecz tych podmiotów powinna być, co do zasady, ewidencjonowana przy zastosowaniu kas on-line posiadających wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia połączenie i przesyłanie informacji między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

Kolejne grupy podatników z obowiązkową kasą on-line

Obowiązek posiadania kas on-line jest sukcesywnie rozszerzany na poszczególne grupy podatników. Z dniem 1 lipca 2021 r. trzeba będzie je stosować w zakresie usług: fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).

Odroczenie instalacji

Podatnik może złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego o odroczenie obowiązku ewidencjonowania w kasie on-line. Zgodnie z art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

We wniosku należy wskazać termin oczekiwanego odroczenia oraz opisać okoliczności przemawiające za zastosowaniem takiego rozwiązania, niezależne od postawy i zachowania podatnika, na które nie miał, nie ma i nie będzie mieć wpływu, nawet przy dołożeniu nadzwyczajnej staranności. Można dołączyć dowody potwierdzające obecną sytuację podatnika lub zdarzenia, które na nią wpłynęły.

Możliwe jest odroczenie terminu, który jeszcze nie upłynął. Wnioski podatników zobowiązanych do stosowania kas on-line z dniem 1 lipca 2021 r., złożone przed tym dniem, będą mogły zostać pozytywnie rozpoznane przy wykazaniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

Rozpatrzenie wniosku

Wniesienie wniosku powoduje wszczęcie postępowania w tej sprawie. Decyzja podejmowana jest indywidualnie, na podstawie złożonego wniosku z zebranych informacji. Wniosek powinien być rozpoznany, co do zasady, w terminie nie dłuższym niż miesiąc.

Podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących on-line, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. W przypadku otrzymania odmowy prolongaty terminu instalacji i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas on-line z przekroczeniem terminu ustawowego podatnik traci prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas on-line.

Przykład wniosku o odroczenie terminu instalacji kasy on-line
ABC Spółka z o.o. 
ul. Przemysłowa 2
71-004 Szczecin
NIP: 8511111111
Szczecin, 20 maja 2021 r.
 Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Szczecinie
Wniosek o odroczenie terminu rozpoczęcia
ewidencjonowania obrotu w kasach rejestrujących on-line
Na podstawie art. 48 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) wnoszę o odroczenie do 30 września 2021 r. terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line.
Uzasadnienie
Złożenie przedmiotowego wniosku motywowane jest sytuacją ekonomiczną Spółki oraz prognozowanym pogorszeniem się tej sytuacji w przyszłych okresach rozliczeniowych, co ma i będzie miało bezpośredni związek z sytuacją makroekonomiczną wywołaną epidemią COVID-19. Mając na uwadze brak możliwości świadczenia podstawowej działalności gospodarczej, Spółka podejmuje działania mające na celu zapewnienie obecnych miejsc pracy. Możliwość odroczenia terminu nabycia i rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy pomocy kas rejestrujących on-line do 30 września 2021 r. pozwoliłaby na wykorzystanie środków pieniężnych w okresie trwania epidemii COVID-19 na ukierunkowane działania mające na celu zapewnienie stabilności przedsiębiorstwa. Szacowany koszt nabycia kas rejestrujących, zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2021 r. wymogami, wynosi dla wszystkich posiadanych punktów około 9.000 zł. Zdarzenia te były i są niezależne od działań Spółki, ale w sposób bezpośredni wpływają na jej sytuację finansową. Kondycja finansowa Spółki przekłada się natomiast na sytuację jej pracowników/współpracowników oraz dostawców. Obecnie Spółka koncentruje swoje działania na utrzymaniu kluczowych dla niej pracowników oraz pokryciu stałych wysokich kosztów najmu powierzchni. Poniesienie wydatków związanych z zakupem i wdrożeniem ewidencji w kasach rejestrujących on-line do dnia 1 lipca 2021 r. nie będzie możliwe do udźwignięcia finansowo przez Spółkę.
 Adam Nowakowski, prezes ABC Sp. z o.o.