Kontakt
Szukaj
Close this search box.
Czytaj

Od 1 stycznia 2021 r. a najpóźniej od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy wynosi 19% podstawy opodatkowania albo 9% podstawy opodatkowania. Niższa stawka podatku odnosi się do przychodów (dochodów) innych niż zyski kapitałowe i obejmuje podatników spełniających łącznie następujące warunki:

  • u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.00 euro oraz
  • posiadających status małego podatnika oraz rozpoczynających prowadzenie działalności.

Niestety obciążenia fiskalne nie kończą się na tym etapie. Osobnemu opodatkowaniu podlegają przysporzenia uzyskiwane przez wspólników z tytułu ich udziału w zyskach spółki komandytowej. Są one opodatkowane 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Taka stawka podatku dotyczy zarówno wspólników spółki będących podatnikami PIT, jak i podatnikami CIT. Obowiązanym do poboru tego podatku jest spółka komandytowa, gdyż to ona pełni funkcję płatnika podatku dochodowego. Zryczałtowany podatek rozliczony przez płatnika kończy obowiązki wobec fiskusa w tym znaczeniu, że sam podatnik (tu: wspólnik spółki komandytowej) nie wykazuje przychodów z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej w zeznaniu podatkowym, a tym samym nie opodatkowuje ich wraz z innymi uzyskiwanymi przychodami.

1. Komandytariusz

Zryczałtowany podatek u komandytariusza – osoby fizycznej

W przypadku komandytariusza będącego osobą fizyczną przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych. Spółka komandytowa nie jest osobą prawną. Na potrzeby podatku dochodowego przyjmuje się jednak, że przez udział w zyskach osób prawnych rozumie się także udział w zyskach spółki komandytowej. W rezultacie od uzyskanego przez komandytariusza przychodu, to spółka zobowiązana jest obliczyć i pobrać 19% zryczałtowany podatek dochodowy i  przekazać do właściwego dla niej urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a  także przekazać deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym na formularzu PIT-8AR. Przesyła się ją w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym pobrano podatek.

Zryczałtowany podatek u komandytariusza – osoby prawnej

W przypadku komandytariusza będącego np. spółką z o.o. przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej są kwalifikowane do przychodów z zysków kapitałowych. Wprawdzie w przepisie tym mówi się o przychodach z udziału w zyskach osób prawnych, jednak na potrzeby CIT (podobnie jak na potrzeby PIT) przyjmuje się, że przez udział w zyskach osób prawnych rozumie się także udział w zyskach spółki komandytowej. Od uzyskanego przez komandytariusza przychodu (dochodu) z wymienionego tytułu spółka komandytowa jako płatnik CIT obowiązana jest pobrać 19% podatek dochodowy i w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek, przekazać go na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca siedziby komandytariusza.

Ponadto spółka komandytowa jako płatnik CIT zobowiązana jest do wypełnienia określonych obowiązków informacyjnych, tj. do przesłania:

  • podatnikowi (komandytariuszowi) informacji o wysokości podatku dochodowego pobranego od jego przychodów (dochodów) uzyskanych z tytułu udziału w zyskach osób prawnych sporządzonej na formularzu CIT-7, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrała podatek

 oraz

  • urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na siedzibę podatnika (komandytariusza) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP sporządzonej na formularzu CIT-6R, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

2. Komplementariusz.

Omówione wcześniej zadania płatnika PIT/CIT w zakresie obowiązku naliczenia, poboru i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego 19% podatku od przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych przez komandytariusza oraz związane z tym obowiązki informacyjne odnoszą się również do wypłat z tego tytułu dokonywanych na rzecz komplementariusza spółki komandytowej. Ma on prawo do pewnej preferencji. Mianowicie, płatnik przy ustalaniu wysokości 19% zryczałtowanego podatku od przychodów z udziału w zyskach osób prawnych uzyskanych przez komplementariusza powinien pomniejszyć ten podatek o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zyskach spółki komandytowej i podatku należnego od dochodu tej spółki. Kwota pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty obliczonego zryczałtowanego podatku.

Udostępnij:

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print
Przenieś księgowość do nas!
Szukaj
Zapisz się!
Aby być na bieżąco
Oferta

Obsługujemy wszystkie podmioty gospodarcze, zarówno polskie jak i zagraniczne. Rozmawiamy w języku angielskim i niemieckim. Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

Naszym atutem jest zatrudnianie także młodych i ambitnych ludzi, którzy potrafią odnaleźć się w europejskiej rzeczywistości. Dialog i kompleksowa obsługa, to jest to co, proponuje nasze Biuro Rachunkowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszej firmy i jej usług księgowych.

Najczęściej czytane

Przeczytaj również: